Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie

Właściciel witryny

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem https://sp-skrzyszow.godow.pl/  jest Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie, ul. 1 Maja 177, 44-348 Skrzyszów.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiada właściciel i osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, - artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w serwisie internetowym SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie - zwane dalej Materiałami są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., nr 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”). Stanowią one własność SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie lub ich autorów.
 3. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 4. SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 5. Dostęp do serwisu internetowego SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych i , w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania Materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie.
 7. Korzystanie z Materiałów za zgodą SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie w sposób określony w ust. 6 dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane Materiały prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane Materiały będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie poprzez podanie źródła w postaci adresu strony SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie.
 8. Otrzymując dostęp do stron SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie są własnością SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie albo innych podmiotów.  SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie

 1. Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie nie zobowiązuje się jednak w żadnym wypadku do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie.
 2. SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie nie udziela także żadnej gwarancji, że Materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie ponosi wyłącznie jego użytkownik. SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek Materiałów,
 4. SP im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.
do góry