Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Skrzyszowie

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śl. w Skrzyszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śl. w Skrzyszowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1,
 • Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.1,
 • Brak treści alternatywnej dla plików multimedialnych opublikowanych na stronie WWW: filmów, zdjęć.

Udogodnienia

 • Dedykowany kontrast dla dostępności,
 • Strona internetowa posiada mechanizmy sterowania za pomocą klawiatury,
 • Obecność widocznego focusa podczas sterowania klawiaturą,
 • Możliwość przejścia do wskazanej sekcji za pomocą mechanizmu sterowania klawiaturą, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. 
 • Strona internetowa skaluje się do szerokości okna monitora, wyświetlacza urządzenia mobilnego,
 • Elementy statyczne strony internetowej posiadają domyślnie odpowiedni kontrast,
 • Alternatywna wersja kolorystyczna ze specjalnym kontrastem dla osób słabowidzących,
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między wierszami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między paragrafami (akapitami),
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między literami,
 • Możliwość zwiększania oraz zmniejszania odstępu między słowami,
 • Możliwość zatrzymywania, wznowienia wyświetlanych informacji w przewijanych sliderach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Luiza Dworok.
 • E-mail: szkolapodstawowa@spskrzyszow.edu.godow.pl
 • Telefon: 32 4726370

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

SP im. Powstańców Śl. w Skrzyszowie przy ul. 1 maja 177

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
Do szkoły można wejść od ulicy 1 Maja przez dwa wejścia. Wyłącznie główne wejście zaopatrzone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych i prowadzi do budynku A (sekretariat, gabinet Dyrektora Szkoły, sale dla klas starszych oraz szatnie dla uczniów klas starszych). Wejście drugie prowadzi do budynku B- szatnie i sale lekcyjne dla uczniów klas młodszych. Z tyłu budynku od strony dziedzińca znajduje się trzecie wejście, prowadzące na parter budynku A.

Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
Szkoła składa się z budynków A i B oraz dwóch sal gimnastycznych: małej, będącej oddzielnym budynkiem, i dużej, przylegającej do budynku A. Budynek A składa się z czterech kondygnacji. W piwnicy są zlokalizowane szatnie dla klas 6-8 oraz pomieszczenia gospodarcze. Znajduje się tam również salka gimnastyczna, izba pamięci i pokój wyciszeń. Na parterze, pierwszym i drugim piętrze zlokalizowane są sale lekcyjne. Szkoła na parterze posiada toaletę dla osób niepełnosprawnych. W budynku B szkoły istnieją 4 kondygnacje: piwnica z szatniami uczniów klas młodszych. Na pierwszym piętrze mieści się przejście do budynku A. W żadnym z budynków pomiędzy kondygnacjami nie ma wind ani podjazdów dla osób niepełnosprawnych.

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub mających problemy z poruszaniem się, dostępne są korytarze oraz odpowiednie pomieszczenia na parterze budynku A, gdzie znajduje się sekretariat szkoły.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie stosuje się udogodnień w postaci specjalnej pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:
Szkoła dysponuje pochylniami od przystanku autobusowego znajdującego się przed szkołą po wejście główne do budynku.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
W pobliżu budynku znajdują się miejsca parkingowe. W okolicy szkoły brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:
Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w naszej jednostce z pomocą tłumacza języka migowego, zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum trzydniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

Język migowy

Dodatkowe informacje w języku migowym dostępne są po kliknięciu w link.

Kategoria: powiązane pliki [3]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport.pdf 83.48KB pobierz Plik: Raport.pdf
pdf Raport o stanie dostępności.pdf 106.4KB pobierz Plik: Raport o stanie dostępności.pdf
pdf Raport o stanie dostępności 2.pdf 61.84KB pobierz Plik: Raport o stanie dostępności 2.pdf
do góry