Unia Europejska - Projekty
Strona główna/Aktualności/Projekt unijny: „Wspólna edukacja - chcemy lepiej, chcemy więcej - zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie”

Projekt unijny: „Wspólna edukacja - chcemy lepiej, chcemy więcej - zajęcia edukacyjne w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie”

9 Września 2020
Projekt unijny: „Wspólna edukacja - chcemy lepiej, chcemy więcej - zajęcia edukacyjne 
w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie”

loga

Projekt pt. „Wspólna edukacja - chcemy lepiej, chcemy więcej - zajęcia edukacyjne  w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie”.

 

Czas realizacji: 01.07.2020 r. - 30.06.2021 r.

 

Wartość projektu: 259 148,14 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 233 233,33 zł

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych 60 uczniów (w tym 29 kobiet) Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie w Gminie Godów poprzez rozszerzenie oferty zajęć rozwijających zainteresowania ukierunkowane na kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, stworzenie w szkole odpowiednich warunków do nauczania metodą eksperymentu oraz rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych w okresie od 1.07.2020 r. do 30.06.2021.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące zajęcia:

 

Rodzaj zajęć

Zajęcia wyrównawcze metodą eksperymentu z chemii dla klas 7-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające zainteresowania Laboratoria z fizyki dla klas 7-8

1 gr po 6 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające zainteresowania Laboratoria z chemii dla klas 7-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające zainteresowania Koło biologów dla klas 5-8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające z matematyki z eksperymentem dla klas 4-6

2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 60h

Zajęcia wyrównawcze z matematyki  dla klasy 8

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia wyrównawcze z matematyki z elementami eksperymentu dla klasy 6

1 gr po 8 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia z doradztwa zawodowego dla klas 7-8

1 gr po 9 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 30h

Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne dla klas 4 i 6

3 gr (1h/tyg./gr) łącznie 17 uczestników - 30 godz. na gr - łącznie 90h

Zajęcia z robotyki bez programowania dla klas 4-6

2 gr po 8 os (1h/tyg./gr) - 30 godz. na gr - łącznie 60h

 

Dynamika zmian w szkole determinuje konieczność weryfikowania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych. i psychofizycznych uczniów oraz potrzeb w zakresie doposażenia szkoły w nowoczesne narzędzia pracy. W związku z powyższym szkoła co roku opracowuje indywidualną diagnozę potrzeb, którą zatwierdza Dyrekcja oraz organ prowadzący. Wskazuje ona zakres koniecznych do realizacji zadań. Projekt obejmuje grupę docelową z woj. śląskiego z SP w Skrzyszowie w Gminie Godów oraz z miejscowości ościennych. Wsparciem objętych zostanie 60 U, (w tym 29 kobiet). Grupa docelowa dzieli się na uczniów zdolnych, osiągających wysokie wyniki w zakresie kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy tj. przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i doradztwa zawodowego oraz uczniów osiągających słabe wyniki z matematyki oraz chemii wykazujących trudności w nauce oraz uczniów wykazujących konieczność wsparcia w zakresie kompetencji społeczno-emocjonalnych, a także zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach z robotyki bez programowania.

Uczestnikami projektu będą uczniowie klas IV-VIII SP w roku szkol. 2020/2021. Większość środków szkoły, kierowana jest na zajęcia wyrównawcze szanse edukacyjne uczniów słabych, dlatego odbiorcami projektu będą uczniowie zdolni, stanowiący dość liczną grupę. Główny problem jest to, iż uczniowie o wysokim potencjale intelektualnym, wykazujący zainteresowanie przedmiotami ścisłymi, chcący pogłębiać swoją wiedzę, nie mogą się rozwijać ze względu na brak oferty zajęć dodatkowych w szkole. Ich liczba i rodzaj jest bowiem ograniczona. Ponadto uczniowie projektu wywodzą się ze środowiska wiejskiego, w związku z tym mają ograniczony dostęp do innych niż zajęcia lekcyjne, ciekawych form zajęć rozwijających zainteresowania np. zajęć z robotyki. Uczniowie szkoły borykają się z problemami uwarunkowanymi środowiskiem wychowawczym m.in. mają trudności w relacjach rówieśniczych, reagują impulsywnie, pojawiają się także zaburzenia osobowości.

 

Rekrutacja ma charakter zamknięty - uczniowie uczęszczający do Szkoły Podstawowej im. Powstańców Śląskich w Skrzyszowie

 

Przed rozpoczęciem realizacji projektu zostanie zorganizowane spotkanie informacyjne Koordynatora z dyrekcją oraz nauczycielami. Następnie odbędą się spotkania z uczniami i rodzicami, zapoznają się oni z regulaminem uczestnictwa. Informacje o naborze do projektu będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły. Nauczyciele przygotują testy sprawdzające wiedzę uczniów, które przeprowadzone zostaną wśród uczniów zainteresowanych projektem oraz sprawdzone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Kryteria rekrutacji:

- test kwalifikacyjny;

- opinia nauczyciela ucznia z danego przedmiotu na temat jego wyników;

- średnia ocen.

Pierwszeństwo w dostępie do zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne będą mieć uczniowie posiadający rekomendację specjalisty, orzeczenie/opinia PPP, rekomendacja nauczyciela. Na zajęcia dla uczniów uzdolnionych kwalifikowane będą osoby uzyskujące najwyższe wyniki z danego przedmiotu, a w przypadku zbyt dużej ilości chętnych brane pod uwagę będą predyspozycje ucznia m.in. udział w olimpiadach i konkursach. Jeśli to nie wyczerpie zapotrzebowania wówczas utworzona zostanie lista rezerwowa, z której w razie rezygnacji uczestnika projektodawca będzie kwalifikował do wsparcia. Planowana liczebność grup - zgodna z obwiązującymi przepisami. Każdy chętny złoży w Biurze Projektu formularz zgłoszeniowy. Kampania promocyjna zostanie przeprowadzona przez nauczycieli na lekcjach godzin wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele prowadzący poszczególne oddziały szkolne będą odpowiedzialni za wyłonienie grupy docelowej uczniów biorących udział w zajęciach. 

 

Projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Kategoria: powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Oświadczenie zał. nr 2.pdf 504.16KB pobierz Plik: Oświadczenie zał. nr 2.pdf
pdf Formularz zgłoszeniowy zał. nr 1.pdf 1.09MB pobierz Plik: Formularz zgłoszeniowy zał. nr 1.pdf

do góry