Unia Europejska - Projekty

Wolontariat

„Nie możemy pomóc każdemu, ale każdy może pomóc komuś”
(Ronald Reagan)

W szkole podstawowej w Skrzyszowie aktywnie działa Szkolne Koło Wolontariatu, czyli bezinteresowne i dobrowolne zaangażowanie uczniów szkoły na rzecz innych potrzebujących. Wolontariat szkolny kształtuje oraz rozbudza wrażliwość oraz empatię, wpływa na kreowanie postaw altruistycznych, rozwija wśród uczniów postawę alternatywną wobec konsumpcyjnego stylu życia, a przede wszystkim stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów oraz budowania świata wartości.

Aktywność wolontariuszy SP w Skrzyszowie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

  • środowisko szkolne - poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej podczas zajęć na świetlicy, zajęciach z pedagogiem szkolnym; zaangażowanie w różne formy działalności charytatywnej organizowanej w placówce, pomoc w bibliotece, aktywną współpracę z Samorządem Uczniowskim oraz otwarcie na potrzeby szkoły;
  • środowisko lokalne (pozaszkolne) - poprzez współdziałanie z GOPS-em w Godowie, wspieranie akcji charytatywnych organizowanych przez instytucje, fundacje, stowarzyszenia oraz osoby prywatne, a także odwiedzanie osób starszych i samotnych.

Istotne jest, aby podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływała pozytywnie na rozwój ich osobowości, kształtowanie postaw prospołecznych, zapewniając równocześnie możliwość realizowania siebie. Ważne jest, aby uczniowie poprzez bezinteresowne działanie nabywali nowych kompetencji, doświadczeń i motywowali siebie do zmiany na lepsze.

Opiekunami Szkolnego Koła Wolontariatu są Magdalena Styl i Małgorzata Szyrocka-Durczok.

do góry