Unia Europejska - Projekty

8b

Egzamin

Codziennie wchodzimy w podany link i do zeszytów z 3 przedmiotów rozwiązujemy podany zestaw. Po południu sprawdzamy odpowiedzi i zaznaczamy w zeszycie poprawność wykonanych zadań.

https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/

Język polski 

27.03
Witajcie
Dzisiaj o rodzajach błędów, przecież każdy z nas je popełnia.
Zapiszcie temat: Uczymy się na błędach.
1. Przeczytajcie nową wiadomość ze str. 295 i 297.
2. Zapiszcie w zeszycie krótką notatkę o rodzajach błędów- patrz str.297
3. Następnie wykonajcie zadania: 1 i 2 str. 296 (podręcznik). Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie.
4. Zeszyt ćwiczeń: 1-7 str.65-67
5. Zadanie na wtorek: Kto znalazł  przyjaciela, znalazł skarb. Napisz rozprawkę, w której rozważysz, na czym polegała przyjaźń między
wybranymi przez Ciebie bohaterami literackimi. Odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej i do innego tekstu literackiego. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.
Zadanie prześlij na adres: 
Pozdrawiam i życzę miłej pracy.

 

26.03
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail 

Temat: Doskonalenie techniki czytania ze zrozumieniem- "Primus inter pares". Wywiad z Przemysławem Staroniem.

Witajcie
Na początek wyjaśnienie tytułu- Primus inter pares- łac. pierwszy pośród równych.

Dzisiaj popracujecie z podręcznikiem, doskonaląc technikę czytania ze zrozumieniem.

1.Bardzo proszę o przeczytanie tekstu znajdującego się na stronie 133 oraz 134.

2. Następnie wykonajcie ćwiczenia: od 1 do 12. W zadaniu 12- minimum 120 słów. Jeśli zapomnieliście, jak piszemy sprawozdanie, zerknijcie na stronę 112 w podręczniku.

3. Zadanie 13- w prezencie ode mnie- podaj dwa wyrażenia należące do slangu młodzieżowego.

4. Zadanie 14- dla chętnych- zapisz własnymi słowami tezę, którą postawił autor.

Proszę o zapisywanie odpowiedzi na komputerze i odesłanie prac na adres:  do czwartku, do godziny 17.00. Przewidziana jest ocena wagi 2 z kategorii- czytanie ze zrozumieniem.

Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

25.03

Temat: Rodzina, ach rodzina... O pokrewieństwie słów i ich słowotwórczej budowie.
Liczba jednostek lekcyjnych: 1
Forma i sposób sprawdzenia zadań: e-mail
1. Zapisz w zeszycie  w ramach powtórzenia:
Wyrazy utworzone od innych słów nazywamy wyrazami pochodnymi. Natomiast słowa, od których je utworzono, to wyrazy podstawowe.
Wyrazy pochodne są tworzone za pomocą różnych formantów (cząstek) Typy formantów:
przedrostek- cząstka, która występuje przed tematem słowotwórczym np.
naj- słodszy
przyrostek- cząstka występująca po temacie słowotwórczym np. dom-ek,
góral-ka
wrostek- cząstka występująca między dwiema częściami tematu
słowotwórczego np. list-o-nosz, desk-o-rolka, dom-o-krążca

Przypomnij wiadomości- podręcznik str. 254, 255
Wykonaj w zeszycie ćw. 1, 4, 5 str. 255, 256 (podręcznik) + zeszyt ćwiczeń str. 54-57
Wyślij zdjęcie wykonanych zadań (tylko tych w zeszycie) do 26.03 (do
19.00) na dres: 

23.03
Witajcie

Temat: Powtórzenie wiadomości o środkach poetyckich (stylistycznych).
1. Wydrukuj notatkę i wklej do zeszytu lub przepisz.
Środki poetyckie (stylistyczne)- obowiązkowo do egzaminu (naucz się na pamięć)

 • EPITET- określenie rzeczownika wyrażone przymiotnikiem lub imiesłowem np. leśne niebo
 • METAFORA (PRZENOŚNIA)- nietypowe zestawienie wyrazów, w którym zyskują one nowe, niedosłowne znaczenie. Metafory nie da się wytłumaczyć w sposób dosłowny np. "Żaglem łez nakryty", "Nie depczcie przeszłości ołtarzy", "Anioła widział w kobiecie, lecz ta mu serce rozdarła".
 • ANIMIZACJA (OŻYWIENIE)- przypisanie przedmiotom, pojęciom lub zjawiskom cech istot żywych np. "Zaświstaj cienko, a pobiegnie rzeka".
 • PERSONIFIKACJA (UOSOBIENIE)- nadanie przedmiotom, pojęciom, roślinom lub zwierzętom cech ludzkich np. 'Wściekłość podaje rękę łagodności".
 • PORÓWNANIE- zestawienie jednego zjawiska z innym za pomocą spójników: jak (jakoby), jakby, niby, niczym np. masz oczy jak gwiazdy, "Wóz nurza się i jak łódka brodzi".
 • ZDROBNIENIE- wyraz pomniejszający wielkość lub znaczenie wyrazu pierwotnego np. zajączek, Zosieńka, trawka.
 • ZGRUBIENIE- wyraz wyolbrzymiający i wzmacniający znaczenie wyrazy pierwotnego np. wąsiska, bucior.
 • EUFEMIZM- wyraz lub sformułowanie użyte zamiast słów niegrzecznych np. "W drugim roku wojny zabili pana od przyrody łobuzy od historii" (łobuzy od historii inaczej zbrodniarze).
 • ARCHAIZM- wyraz przestarzały, który wyszedł już z użycia.
 • SYMBOL- znak (postać, zdarzenie, przedmiot), który poza znaczeniem dosłownym wyraża treści głęboko ukryte; symbol jest wieloznaczny- czyli można go interpretować na wiele sposobów np. ogień- może symbolizować niebezpieczeństwo, zagrożenie, ciepło rodzinne, miłość, namiętność.
 • APOSTROFA- bezpośredni, uroczysty zwrot do adresata (przedmiotu, osoby, bóstwa) np. "Gościu, siądź pod mym liściem"

INWOKACJA- rozbudowana apostrofa na początku utworu, w której autor zwraca się do muzy, bóstwa z prośbą o natchnienie np. "Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
                                                                                                                                                                                                                                 Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
                                                                                                                                                                                                                                  Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
                                                                                                                                                                                                                                  Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

 •  PYTANIE RETORYCZNE- pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi np. "Któż zbadał puszcz litewskich przepastne krainy ?"
 • ANAFORA- powtórzenie tych samych słów na początku kolejnych wersów (linijek)  np. "Żem często dumał nad mogiłą ludzi,
   Żem prawie nie znał rodzinnego domu, Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudził..."
 • POWTÓRZENIE- powtórzenie tych samych słów w całym utworze lub jego fragmencie np. "Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie".
 • WYKRZYKNIENIE-  wykrzyknikowe zdanie lub równoważnik zdania np. "Hej ! Gerwazy! Daj gwintówkę ! Niechaj strącę tę makówkę".
 • WYRAZ DŹWIĘKONAŚLADOWCZY (ONOMATOPEJA)- wyraz naśladujący swym brzmieniem  rzeczywisty dźwięk    np."I przewrócił się i wpadł na szumiący senny sad".

Pamiętaj także, że rytm utworu m.in. wyznacza:
- stała liczba sylab w kolejnych wersach,
- regularnie rozmieszczone rymy.

Wszystkie ćwiczenia wykonujcie w zeszycie:
1. Napisz, czego symbolem w "Małym Księciu" są:
- planety,
- baobaby,
- róża,
- lis,
- studnia,
- wąż,
- kolce: dla róży i Małego Księcia

Pamiętaj, że symbol ma wiele znaczeń. Zadanie prześlij na adres:  (do środy).

2. Wejdź na stronę: https://epodreczniki.pl/a/kiedy-nam-smutno/D13gfaFMC i wykonaj ćwiczenia od 1 do 10- odpowiedzi zapisz w zeszycie.
3. Dla chętnych: ćw. 11
4. Przypominam o zadaniu na wtorek.
5. Dziękuję za przesłanie ostatniego zadania dla chętnych. Otrzymałam 4 prace.

W środę przekażę kolejną porcję informacji i zadań.
Pozdrawiam i życzę owocnej pracy.

Język angielski

 

Grupa Z

25.03

Temat: Indirect questions and reported speech- wprowadzenie i ćwiczenia. (2 lekcje)

Dzisiaj zajmiemy się mową zależną. Podzielimy sobie ten temat na dwa etapy. Pierwszy to będą zdania twierdzące i przeczące. Drugi to rozkazy i pytania. Otwórzcie proszę wasze ćwiczenia na stronie 113.

Mowa zależna to niedosłowne przytoczenie czyichś słów. Zależna bo zależy od nas. W mowie niezależnej cytujemy czyjeś słowa. Np. Piotrek powiedział "Przyjdę do ciebie jutro". W mowie zależnej będzie Piotrek powiedział, że przyjdzie do mnie następnego dnia.

W języku angielskim zamieniając zdania z mowy niezależnej na zależną musimy pamiętać o zmianie trzech elementów.

 1. Pierwszym z nich jest zmiana czasu. W waszych ćwiczenia macie zieloną tabelę gdzie ta zmiana jest rozpisana. Jak widzicie wszystkie czasy teraźniejsze zamieniamy na takie same tylko przeszłe (np. Present Simple na Past Simple, Present Cont. na Past Cont), czasy przeszłe na za przeszły (czyli Past Perfect), i czasowniki modalne wg podanego schematu.
 2. Drugą rzeczą, którą musimy zmieniać są wszelkiego rodzaju zaimki. W waszych ćwiczeniach opisane jest to w drugiej kropce. Identycznie dzieje się w języku polskim. Zdanie "Ja lubię twojego syna" zmienimy na Ona powiedziała, że ona lubi mojego syna.
 3. I trzecia rzecz, którą należy zmieniać to wyrażenia związane z czasem i miejscem. 'Dziś' po upływie dwóch dni jest już innym dniem, więc zamieni się na 'tamtego dnia', 'teraz' na 'wtedy', a 'wczoraj' na 'dzień wcześniej' Itp. Wszystko to macie rozpisane w kropce trzeciej w ćwiczeniach.

Polecam też tłumaczenie w podanym filmie https://www.youtube.com/watch?v=wM0zwX_GEF8 . Jest tam wiele przykładów, które pomogą zrozumieć temat.

Przejdźmy do ćwiczeń.

Zadanie 1 na str 113

Zdania podane jako cytaty musimy zamienić na mowę zależną. Podano już wam wstęp, więc zajmujecie się tylko zdaniem z chmurki. Pamiętajcie o zmianie wszystkich 3 elementów

Zadanie 10 na str 96 w podręcznikach. 

Polega na tym samym co poprzednie.

Zapraszam do wspólnej pracy nad przykładami na grupie w ramach lekcji o godz. 9.50.

 

Druga część tego tematu to pytania i rozkazy. Wpis zamieszczam dzisiaj, ale samym tematem zajmiemy się na lekcji kolejnej, czyli w piątek o godzinie 8 rano.

W pytaniach stosujemy zamiany tych samych elementów co w zdaniach twierdzących, czyli czasów, zaimków, zwrotów określających czas i miejsce. Ponadto pytania przyjmują konstrukcję zdania twierdzącego, czyli podmiot stoi przed czasownikiem (w zwykłym pytaniu przed podmiotem pojawia się operator danego czasu, np. is/ was/ does/ did + she + czasownik w odpowiedniej formie). Popatrzcie na przykład z waszych ćwiczeń. "What have you done?" w mowie zależnej She asked me (ona zapytała mnie) what (co) I (ja- zaimek został zmieniony i przesunięty przed czasownik) had done (narobiłem- cofnięty czas i cała forma czasownika stoi po podmiocie- w pytaniu była zastosowana inwersja, w zdanie już jej być nie może). 

Ponadto w pytaniach ogólnych, czyli tych, które nie mają wyrazu pytającego (np. who, where, how often) w mowie zależnej pojawi się wyraz if (czyli czy). Tak jak w języku polskim - on zapytał czy przyjdę. (W mowie niezależnej byłoby  tylko "Przyjdziesz?) He asked if I would come. od "Will you come?

Ponownie polecam film https://www.youtube.com/watch?v=E84oLaMbuSw

I tutaj spróbujmy rozwiązać zadanie 2 na str 114 w waszych ćwiczeniach.

Dodatkowo w ramach utrwalenia słownictwa z zakresu zawodów musimy wybrać profesjonalistę, który prawdopodobnie zadałby nam to pytanie.

I na koniec rzecz najłatwiejsza, czyli rozkazy. Te w mowie zależnej wprowadzamy słowem 'to', które oznacza polskie 'aby'. "Usiądź!" zamienimy na On powiedział mi. abym usiadł ("Sit down!"-  He told me to sit down.). Czasownik zostaje w formie bezokolicznika, więc nic z nim nie robimy. Bardzo podobnie jest w zakazach. Wprowadzamy je używając 'not to' czyli 'aby nie'. "Nie rozmawiaj!" zmienilibyśmy na Ona powiedziała' abym nie rozmawiał ("Don’t talk!"-  She told me not to talk.).

I to właśnie przećwiczmy na zadaniu trzecim. Podane rozkazy i zakazy zamieńcie na mowę zależną z 'aby' lub 'aby nie'. (to/ not to).

Wszystkie podane zadania będziemy rozwiązywać w trakcie zajęć na grupie. Po ich wykonaniu, czyli w piątek do godziny 18.00 proszę przesłać mi zdjęcia z ich wykonaniem na adres mailowy

Dla chętnych polecam ćwiczenia https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-1.html 

https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-4.html

https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-5.html

Na tej stronie macie możliwość samodzielnego sprawdzenia zadań. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

Pozdrawiam serdecznie i miłej pracy życzę. 

W razie pytań- zapraszam przez Librus, e-mail, grupę lub wiadomości prywatne na komunikatorze.

 23.03

Topic: My plans and dreams- functions.

Na stronie 99 w waszych podręcznikach mamy wykaz funkcji związanych z mówieniem o planach i marzeniach. Są tu użyte czasy przyszłe, które powtórzyliśmy w rozdziale 5.

Proszę zapoznać się z wykazem i zapisać zwroty sprawiające Wam trudność.

Następnie wykonajcie w zeszycie zadanie 3 i 4 ( instrukcję jak przejść do słuchanek macie na wewnętrznej stronie okładki Waszego podręcznika). Ponadto wykonajcie zadania 1 i 2 na str. 117 w ćwiczeniach (wszystkie zadania obejmują podane funkcje).

Zadania spradzimy na grupie we wtorek rano.

W razie pytań- piszemy na grupie, Librusie lub mailu  

Pozdrawiam.

Luiza Dworok

A wszystkich chcących zwiedzić Londyn- zapraszam na wirtualną wycieczkę- http://360.visitlondon.com/# lub https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0

Grua ŚZ

25.03

Temat: Indirect questions and reported speech- wprowadzenie i ćwiczenia. (2 lekcje)

Dzisiaj zajmiemy się mową zależną. Podzielimy sobie ten temat na dwa etapy. Pierwszy to będą zdania twierdzące i przeczące. Drugi to rozkazy i pytania. Otwórzcie proszę wasze ćwiczenia na stronie 113.

Mowa zależna to niedosłowne przytoczenie czyichś słów. Zależna bo zależy od nas. W mowie niezależnej cytujemy czyjeś słowa. Np. Piotrek powiedział "Przyjdę do ciebie jutro". W mowie zależnej będzie Piotrek powiedział, że przyjdzie do mnie następnego dnia.

W języku angielskim zamieniając zdania z mowy niezależnej na zależną musimy pamiętać o zmianie trzech elementów.

 1. Pierwszym z nich jest zmiana czasu. W waszych ćwiczenia macie zieloną tabelę gdzie ta zmiana jest rozpisana. Jak widzicie wszystkie czasy teraźniejsze zamieniamy na takie same tylko przeszłe (np. Present Simple na Past Simple, Present Cont. na Past Cont), czasy przeszłe na za przeszły (czyli Past Perfect), i czasowniki modalne wg podanego schematu.
 2. Drugą rzeczą, którą musimy zmieniać są wszelkiego rodzaju zaimki. W waszych ćwiczeniach opisane jest to w drugiej kropce. Identycznie dzieje się w języku polskim. Zdanie "Ja lubię twojego syna" zmienimy na Ona powiedziała, że ona lubi mojego syna.
 3. I trzecia rzecz, którą należy zmieniać to wyrażenia związane z czasem i miejscem. 'Dziś' po upływie dwóch dni jest już innym dniem, więc zamieni się na 'tamtego dnia', 'teraz' na 'wtedy', a 'wczoraj' na 'dzień wcześniej' Itp. Wszystko to macie rozpisane w kropce trzeciej w ćwiczeniach.

Polecam też tłumaczenie w podanym filmie https://www.youtube.com/watch?v=wM0zwX_GEF8 . Jest tam wiele przykładów, które pomogą zrozumieć temat.

Przejdźmy do ćwiczeń.

Zadanie 1 na str 113

Zdania podane jako cytaty musimy zamienić na mowę zależną. Podano już wam wstęp, więc zajmujecie się tylko zdaniem z chmurki. Pamiętajcie o zmianie wszystkich 3 elementów

Zadanie 10 na str 102 w podręcznikach. 

Polega na tym samym co poprzednie.

Zapraszam do wspólnej pracy nad przykładami na grupie w ramach lekcji o godz. 9.50.

 

Druga część tego tematu to pytania i rozkazy. Wpis zamieszczam dzisiaj, ale samym tematem zajmiemy się na lekcji kolejnej, czyli w czwartek o godzinie 8 rano.

W pytaniach stosujemy zamiany tych samych elementów co w zdaniach twierdzących, czyli czasów, zaimków, zwrotów określających czas i miejsce. Ponadto pytania przyjmują konstrukcję zdania twierdzącego, czyli podmiot stoi przed czasownikiem (w zwykłym pytaniu przed podmiotem pojawia się operator danego czasu, np. is/ was/ does/ did + she + czasownik w odpowiedniej formie). Popatrzcie na przykład z waszych ćwiczeń. "What have you done?" w mowie zależnej She asked me (ona zapytała mnie) what (co) I (ja- zaimek został zmieniony i przesunięty przed czasownik) had done (narobiłem- cofnięty czas i cała forma czasownika stoi po podmiocie- w pytaniu była zastosowana inwersja, w zdanie już jej być nie może). 

Ponadto w pytaniach ogólnych, czyli tych, które nie mają wyrazu pytającego (np. who, where, how often) w mowie zależnej pojawi się wyraz if (czyli czy). Tak jak w języku polskim - on zapytał czy przyjdę. (W mowie niezależnej byłoby  tylko "Przyjdziesz?) He asked if I would come. od "Will you come?

Ponownie polecam film https://www.youtube.com/watch?v=E84oLaMbuSw

I tutaj spróbujmy rozwiązać zadanie 2 na str 114 w waszych ćwiczeniach.

Dodatkowo w ramach utrwalenia słownictwa z zakresu zawodów musimy wybrać profesjonalistę, który prawdopodobnie zadałby nam to pytanie.

I na koniec rzecz najłatwiejsza, czyli rozkazy. Te w mowie zależnej wprowadzamy słowem 'to', które oznacza polskie 'aby'. "Usiądź!" zamienimy na On powiedział mi. abym usiadł ("Sit down!"-  He told me to sit down.). Czasownik zostaje w formie bezokolicznika, więc nic z nim nie robimy. Bardzo podobnie jest w zakazach. Wprowadzamy je używając 'not to' czyli 'aby nie'. "Nie rozmawiaj!" zmienilibyśmy na Ona powiedziała' abym nie rozmawiał ("Don’t talk!"-  She told me not to talk.).

I to właśnie przećwiczmy na zadaniu trzecim. Podane rozkazy i zakazy zamieńcie na mowę zależną z 'aby' lub 'aby nie'. (to/ not to).

Wszystkie podane zadania będziemy rozwiązywać w trakcie zajęć na grupie. Po ich wykonaniu, czyli w piątek do godziny 18.00 proszę przesłać mi zdjęcia z ich wykonaniem na adres mailowy

Dla chętnych polecam ćwiczenia https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-1.html 

https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-4.html

https://www.perfect-english-grammar.com/reported-speech-exercise-5.html

Na tej stronie macie możliwość samodzielnego sprawdzenia zadań. Chętnie odpowiem na wszelkie pytania.

Pozdrawiam serdecznie i miłej pracy życzę. 

W razie pytań- zapraszam przez Librus, e-mail, grupę lub wiadomości prywatne na komunikatorze.

 

23.03

Topic: My plans and dreams- functions.

Na stronie 99 w waszych podręcznikach mamy wykaz funkcji związanych z mówieniem o planach i marzeniach. Są tu użyte czasy przyszłe, które powtórzyliśmy w rozdziale 5.

Proszę zapoznać się z wykazem i zapisać zwroty sprawiające Wam trudność.

Następnie wykonajcie w zeszycie zadanie 3 i 4 ( instrukcję jak przejść do słuchanek macie na wewnętrznej stronie okładki Waszego podręcznika). Ponadto wykonajcie zadania 1 i 2 na str. 117 w ćwiczeniach (wszystkie zadania obejmują podane funkcje).

Zadania spradzimy na grupie we wtorek rano.

W razie pytań- piszemy na grupie, Librusie lub mailu  

Pozdrawiam.

Luiza Dworok

A wszystkich chcących zwiedzić Londyn- zapraszam na wirtualną wycieczkę- http://360.visitlondon.com/# lub https://www.youtube.com/watch?v=WFRR0zC70-0

Matematyka 

27.03

(2h)Temat:  Rozwiązywanie równań

 

Proszę dalej powtarzajcie i utrwalajcie wiadomości z podręcznika strona 169 - 170

Lekcja ta i następna dotyczy równań a dokładniej metody ich rozwiązania. Myśmy już sporo równań przeliczyli  i nie powinno wam to sprawić większych problemów.

Posyłam linki do lekcji, gdzie rozwiązywane są równania krok po kroku.

https://www.youtube.com/watch?v=4KB2YLSV9gU - rozwiązywanie równań

https://www.youtube.com/watch?v=_T1C4-7Daaw  - rozwiązywanie równań( dokończenie)

https://www.youtube.com/watch?v=fsrqw1RgWBY  - przekształcenie wzorów

https://www.youtube.com/watch?v=G5qvac7xFK0  - rozwiązywanie równań

 

W zeszytach rozwiązujecie zadanie 1,2,3 strona 177 (podręcznik) (obowiązkowo na ocenę)

 zad.4 str 177  b,d na + dla chętnych

Zdjęcia zadań proszę przesłać  do wtorku (31,03) do godziny 18.00. Zadania przesyłacie w jednym emailu, jako temat podajecie swoje imię i nazwisko.

W razie pytać kontaktujemy się przez Librusa, emaila i grupę

Pozdrawiam!

 

25.03

(2h) Temat:Wyrażenia algebraiczne

Wiadomości dotyczące wyrażeń algebraicznych mamy już przerobione w klasie 8, teraz utrwalamy te pojęcia. W tym celu proszę przeczytać wiadomości z podręcznika str 169 i 170.Przesyłam Wam kilka linków z filmami (lekcjami) , które dotyczą tego tematu.

https://www.youtube.com/watch?v=QPCmPYZBYAw - dodawanie i odejmowanie suma algebraicznych

https://www.youtube.com/watch?v=8BSCnRZF7Wk - wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias

https://www.youtube.com/watch?v=afAHDJh-XOw - obliczanie wartości liczbowej wyrażeń algebraicznych

https://www.youtube.com/watch?v=fuoY_0YTPG4 - sumy algebraiczne

https://www.youtube.com/watch?v=0dEcnpkrZzU - mnożenie jednomianów przez sumy

https://www.youtube.com/watch?v=V_sVAs5hZ4Y - mnożenie sum algebraicznych

https://www.youtube.com/watch?v=ZdO4GAitGnM&t=459s - mnożenie i dzielenie sumy algebraicznej przez liczby

Następnie w zeszytach proszę rozwiązać zadanie 1,3, 4, str 172

zadanie 10 str 173

zadanie 16, 21str 174

Rozwiązania zadań należy sfotografować i przesłać do mnie na e-maila

nie później niż do czwartku do godz. 18.00

Dla chętnych dodatkowo na ocenę proponuję zadanie 22 str 174

W razie pytań kontaktujemy się przez Librus,e-mail, grupę.

Pozdrawiam

 

23.03

Dalej powtarzamy i utrwalamy poznany materiał.
Zadania, które przesyłam dotyczą działań na potęgach i pierwiastkach.  Wykonujecie je w zeszytach.
Proszę również rozwiązać test ze strony:
https://gwo.pl/strony/3038/seo_link:potegi-i-pierwiastki Tu wykonujecie ćwiczenia online ,  nie zapisujecie rozwiązań w zeszytach.
 
Jeśli zadania sprawią Wam trudność to służę pomocą przez Librusa.
zadzad

Biologia

24.03

Po zakończonym dziale: Ekologia -zrobicie sobie powtórki, aby przygotować się do sprawdzianu.

Proszę wejść na: https://epodreczniki.pl/a/ekosystem---wspolzaleznosc-srodowiska-i-organizmow/D17iBmqqS

Po przeczytaniu tematu, rozwiążcie test i sprawdźcie go sobie, aby dobrze nauczyć się.

Chemia

26.03

W tym i kolejnym tygodniu będziecie powtarzać wiadomości z alkoholi i kwasów karboksylowych. Mam nadzieję, że ładnie zrobione lekcje na epodreczniki, z którymi chciałam abyście popracowali przekonały Was, że jednak warto mieć trochę informacji z tej dziedziny. Mam też kolejny pomysł, jak zdobyć ocenę i co ważniejsze rozwinąć się trochę z tej partii materiału. Otóż gdy kolejny raz pochylacie się na tymi zagadnieniami to prawdopodobnie każdego co innego może pobudzić do myślenia. Chciałabym, abyście w formie plakatu jeden o alkoholach drugi o kwasach przygotowali się do oceny. Zróbcie go tak jakbyście kogoś chcieli zachęcić to poznania nowych informacji. Jedni mogą wybrać więcej treści inni mniej najważniejsze, abyście to z zaangażowaniem zrobili i ładnie zaprezentowali, a wtedy więcej sami się nauczycie i zapamiętacie. Czekam na Wasze prace na   do 6.04  życzę owocnej pracy i pozdrawiam serdecznie.

25.03

W ramach powtórzenia wiadomości o alkoholach na podanej stronie jest: wprowadzenie, filmy, interaktywne ćwiczenia i podsumowanie - proszę się zapoznać i poćwiczyć zadania

https://epodreczniki.pl/a/alkohole---wplyw-na-organizm-czlowieka/D12Tr4zCU

24.03

Nadal powtarzajcie wiadomości o alkoholach i kwasach karboksylowych, dokańczajcie uzupełniać te tematy w zeszytach ćwiczeń, a chętni uczniowie niech rozwiązują w zeszytach te zadania, które są w podręczniku, a których nie rozwiązywaliśmy.

EDB 

Fizyka 

26.03

(2h) Temat: Odbicie o rozproszenie światła.

Przeczytajcie tekst z podręcznika str 224-227 ( temat 23).

W zeszytach odpowiedzcie na pytania:

1.Co to jest normalna ?

2.Jaki kat nazywamy kątem padania a jaki kątem odbicia.

Do ramki bądź kolorem napiszcie prawo odbicia światła (str. 225 ramka pomarańczowa).Pod tym prawem narysujcie rysunek ( strona 225 „schemat zjawiska odbicia światła”).

Do ramki bądź kolorem napiszcie co to jest rozproszenie światła (str.227 ramka pomarańczowa).

Wejdźcie na stronę https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF przeczytajcie temat 1 „Odbicie światła”.

Dodatkowo w zeszytach proszę wykonać zadania, które przesyłam w formie zdjęcia. Obowiązkowe są wszystkie zadania oprócz 29 i 30. Te dwa są dla chętnych na (++)

Zdjęcia zadań odsyłacie do mnie na emeila do poniedziałku do godz.18.00

123

Geografia 

Temat :  Amazonia

/1h/.Przeczytajcie uważnie tekst z podręcznika od str. 105 do str. 109 Opracujcie w zeszycie  zagadnienia: Scharakteryzuj główne cechy klimatu w Amazonii. Wymień piętra roślinności w wilgotnym lesie równikowym. Podaj przedstawicieli flory i fauny w Amazonii.
 Podaj przykłady gospodarczego wykorzystania Amazonii. Jakie są negatywne skutki wylesiania Amazonii? Uzupełnijcie tabelkę:

tabela
 Zachęcam do zobaczenia lekcji na e.podręczniki.pl trzeba wejść w kształcenie ogólne, szkoła podstawowa, geografia jest tam dobrze opracowana lekcja Brazylia- eksploatacja lasów Amazonii. Zachęcam do zaglądania na tę stronę.
 Dla chętnych: Możecie zrobić krzyżówkę z ciekawym hasłem na temat Amazonii.
To jest zadanie na ten tydzień. W przyszłym tygodniu poproszę  o przesłanie wykonanych zadań / zdjęcia/.
Pozdrawiam. Renata Ucher

Historia 

25.03.2020

Temat: Początki opozycji demokratycznej w Polsce. 

POCZĄTKI OPOZYCJI DEMOKRATYCZNEJ W POLSCE                     podr. 202-206

UCZEŃ:

 1. Rozumie pojęcia: „Czerwiec`76”; spekulacja, KOR, Tajny współpracownik, drugi obieg, ROPCiO; KPN; Wolne Związki Zawodowe, Ruch Młodej Polski
 2. Identyfikuje postacie: Gierka, JP II; Kuronia, Michnika, Macierewicza, Pyjasa, Moczulskiego, Walentynowicz, Gwiazdy, Borusewicza,
 3. Zna daty: wydarzeń czerwcowych (VI.1976); wyboru JP II (16.10.1978); powstania KOR (IX.1976); pierwszej pielgrzymki JP II do Polski (VI.1979);
 4. Przedstawia okoliczności narodzin opozycji demokratycznej w Polsce, wyjaśnia wpływ wyboru Karola Wojtyły na papieża na sytuację w Polsce; opisuje genezę, przebieg i skutki wydarzeń czerwcowych w 1976 r.; określa cele i opisuje działalność KOR-u; charakteryzuje rozwój organizacji opozycyjnych w latach 70. XX w.

Notatka do zeszytu:

W czerwcu 1976 roku doszło do protestów robotniczych, które były skutkiem ogłoszenia podniesienia cen. Mimo, iż władze wycofały się z podwyżek i nie użyły siły to uczestników protestów spotkały represje. Lata 70. w Polsce to narodziny opozycji demokratycznej w naszym kraju (KOR, ROPCiO, KPN). Powstał również tzw. „drugi obieg”, czyli nielegalny ruch wydawniczy. Ważnym momentem był wybór Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r.

Proszę przesłać przez e-mail: do poniedziałku 30 marca odpowiedzi, w poniedziałek prześlę treści na następny tydzień.

 23.03

Napisz co oznaczają skróty KOR, ROPCiO, KPN - określ cele tych organizacji, rok powstania, wypisz nazwiska działaczy. Wyjaśnij co to były: „ścieżki zdrowia” i „wilczy bilet”. Wszystko jest w podręczniku, nie trzeba szukać po Internecie.

Poniższe zadania można wydrukować/przepisać lub przesłać odpowiedzi na   Zadania odnoszą się do tematu na Opór społeczny wobec komunizmu s. 166-170

Przypominam cały czas czytamy i utrwalamy lekcje z działu Polska po II wojnie światowej

 

 1. Połącz imiona i nazwiska ofiar terroru komunistycznego z właściwymi informacjami na ich temat. Jeden opis do nikogo nie pasuje

Witold Pilecki

Dowódca Kedywu AK, twórca organizacji „Niepodległość”

Emil Fieldorf

Żołnierz Szarych Szeregów, uczestnik powstania warszawskiego

Jan Rodowicz

As polskiego lotnictwa, uczestnik m.in. bitwy o Anglię

Danuta Siedzikówna

Uznawany za ostatniego żołnierza polskiego podziemia, zginął w 1963 r.

Stanisław Skalski

Żołnierz AK organizator siatki konspiracyjnej w KL Auschwitz

 

Sanitariuszka AK, w śledztwie bita i poniżana, odmówiła zeznań

 

 1. Zapoznaj się dwoma tekstami źródłowymi, a następnie odpowiedz na pytania.

Tekst A. Obwieszczenie

„Celem upamiętnienia ukonstytuowania się Sejmu Ustawodawczego i wyboru Prezydenta Rzeczpospolitej, Sejm uchwalił w dniu 22 lipca 1947 roku Ustawę o Amnestii. Ustawa ta umożliwia wszystkim tym, którzy bądź w kraju bądź za granicą, sprowadzeni na manowce, zwalczali ustrój demokratyczny Polski, zerwanie z ich dotychczasową przestępczą działalnością i powrót do normalnego życia i pełni praw obywatelskich”

Tekst B. Józef Światło o amnestii z 1947 r.

„W planie tym […] przyrzekano wszystkim, którzy się ujawnią, całkowitą bezkarność i całkowite równouprawnienie. Otóż tu stwierdzam z całą stanowczością, że tak zwany plan ujawnienia był tylko i wyłącznie pretekstem do ustalenia składu i organizacji Armii Krajowej po to, aby ją całkowicie, masowo zlikwidować. Zarówno w kierownictwie bezpieczeństwa, jak i w partii było ro jasno i wyraźnie postanowione. Wiem o tym, bo w r. 1946 brałem udział w specjalnej odprawie u wiceministra bezpieczeństwa […]”

 1. Przedstaw, w jaki sposób w obwieszczeniu scharakteryzowano działaczy podziemia niepodległościowego.
 2. Wyjaśnij - odwołując się do obu źródeł - różnicę pomiędzy deklarowanymi i faktycznymi celami przyjętej ustawy.

Informatyka

Język niemiecki 

25.03.2020

Witajcie, kilka ustaleń :)

 • Ilość lekcji: od przyszłego tygodnia będę wysyłać tak jak do tej pory dwie lekcje niemieckiego. Ze względu na to, żeby było Wam łatwiej lekcje będą wysyłane raz w tygodniu.
 • Termin realizaji: lekcje należy przerobić zawsze do piątku.
 • Sprawdzanie zadań:

Należy zrobić zdjęcie:

 1. wykonanych zadań (z podręcznika, ćwiczeń),
 2. przepisanej do zeszytu notatki.

 Zdjęcia należy wysłać mi na maila - DO PIĄTKU.

W temacie maila napiszice imię, nazwisko, klasę.

Pamiętajcie, żeby zdjęcia były zrobione tak, abym bez problemu mogła przeczytać zadanie.

 • Mail: zdrojewskakucdaria@gmail.com
 • Sposób oceny: niektóre zadania zostaną ocenione.
 • Sposób kontaktu: w razie pytań proszę się ze mną kontaktować przez librus. Na maila wysyłamy tylko zdjęcia zadań.

 

Zapiszcie w zeszytach temat.
Thema: Ich will Deutsch lernen - czasowniki modalne w zdaniach.

Zdjęcia na maila:

 1. notatki z zeszytu: słówka str. 62 zad. 4A + DIALOGI + tabelka z czasownikami können,  wollen,  müssen,
 2. ćwiczenia: 8,9,11,12,13 str.35
 3. podręcznik: 1,2,4 str.72

 

Dziś dalej ćwiczymy czasowniki modalne w zdaniach.

Przypominam, że w zeszytach powinna być przepisana tableka z czasownikami ze str. 70  (können - móc, umieć, potrafić, wollen - chcieć, müssen - musieć).

 

Podręcznik zad. 1,2,4 str.72 (przepiszcie całe zdania do zeszytu oraz dobrze odmieńcie wstawiany w lukę czasownik).

 

23.03

Zapiszcie w zeszytach temat.

Thema: Ich will joggen! - wskazówki.

Znacie już odmianę czasowników modalnych. Macie je odmienione w prezentacji wysłanej wcześniej i na stronie 70 (podręcznik). Wiecie zatem, że "ICH WILL" oznacza chcę, a "DU MUSST" - oznacza musisz. Przepiszcie podany przykład:

- Ich will joggen - chcę pobiegać.

- Du musst in den Park gehen - musisz iść do parku.

Waszym zadaniem jest ułożenie minidialogów według podanego wyżej przykładu. W nawiasie napisałam wam wskazówkę. Zdanie pierwsze zawsze będzie się zaczynało od ICH WILL, a zdanie drugie od DU MUSST.

 1. a) Tennis spielen (macie napisać chcę zagrać w tenisa).

- in den Tennisclub (trzeba napisać, że musisz iść do klubu tenisowego).

 1. b) schwimmen,

ins Schwimmbad.

 1. c) reiten,

in die Reitschule,

 1. d) Ski fahren,

ins Gebirge ( w góry),

 1. e) Gymnastik machen,

in die Turnhalle,

 1. f) inlineskaten,

in den Skatepark.

Zróbcie w ćwiczeniach, aby utrwalić czasowniki modalne zadanie 11 i 12 str. 35.

Religia

W ramach katechezy proszę do zobaczenia filmu "Christisada ".

W zeszytach zapisać temat: Moje zainteresowania - co lubię kim chcę być. Pod tematem własne przemyślenie. Na ocenę.

WOS

26.03 i 2.04

Temat: Władza ustawodawcza - sejm i senat

Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik str. 134 - 137 oraz informacjami ze stron:

https://epodreczniki.pl/a/w-senacie-rzeczypospolitej-polskiej/DxFHjs2zo

https://epodreczniki.pl/a/sejm-bez-tajemnic/D7XM0BqZ

 

Do zeszytu wykonaj ćw. 8 i 9 - str. 139 z podręcznika. Zadania proszę wysłać do 01.04 na adres: 

 

Temat: Władza wykonawcza - prezydent i rząd

Zapoznaj się z tematem lekcji - podręcznik str. 140 - 143 oraz informacjami ze stron:

https://epodreczniki.pl/a/prezydent-wszystkich-polakow/DwfJj5l1U

https://epodreczniki.pl/a/byc-premierem/DmPAHjWQP

https://epodreczniki.pl/a/wladza-wykonawcza-w-polsce-prezydent-rp---rada-ministrow/D1B2HSegY

Do zeszytu wykonaj ćw. 2, 3, 4, 5 str. 144 z podręcznika. Zadania proszę wysłać do 08.04 na adres :

Służę pomocą i zapraszam do kontaktu.

W-F

 DZIEWCZYNY 

25-30.03

 1. Narzędzia do pomiaru sprawności fizycznej (BMI, ISF), wykonanie próby szybkości i skoku w dal - Indeks Sprawności Fizycznej
 2. Sposoby radzenia sobie ze stresem, wykonanie próby gibkości i siły mm brzucha- Indeks Sprawności Fizycznej
 3. Pozytywne i negatywne czynniki wpływające na zdrowie, wykonanie próby wytrzymałości i siły RR -Indeks Sprawności Fizycznej.

Podaje link do rozgrzewki z dużym zakresem ćwiczeń rozciągających 

https://www.youtube.com/watch?v=vq_4SghsXUg

 1. Wykonuje próby sprawnościowe zgodne z ISF Zuchory : próba gibkości, próba szybkości, próba m. brzucha oraz próba  skok w dal z miejsca,wytrzymałości i siły RR i zapisuje je w Dzienniku aktywności .

Przez 3 lekcje będziemy przygotowywać się do wykonania kolejnych prób testu sprawności. 

Na 4 lekcji wykonamy wszystkie próby wpisując swoje wyniki w tabeli , wystawiając ocenę ,zgodnie z tabelą. W miarę możliwości można wysłać do nauczyciela gotową tabelę na e-mail msichswitala@gmail.com.(  Gdy ktoś ma problem może wysłać zdjęcie na messegera.

Na dole strony znajdziecie pdf z testem.

Pozdrawiam życząc zdrowia i wytrwałości.

 

Zadania na kolejny tydzień 23.03-24.03

Dziewczyny każda ćwiczy na miarę swoich możliwości i posiadanych umiejętności.

Nie zapominamy na początku o rozgrzewce.

Wykonujemy tylko po dwa  wybrane ćwiczenia  z każdym przyborem. Butelkę z wodą zamienić na poj. 500ml-1l

https://damianrudnik.com/cwiczenia-w-domu-z-przyborami-domowymi-dbaj-o-zdrowie-cwicz/?fbclid=IwAR1URvaDUfkL8i2Njqthnu7vMxAtKu5gyrPMr6YNXb0QL5H8g944aZHbSMc

Pamiętajcie o ćwiczeniach rozciągających na zakończenie ćwiczeń z przyborami.

Pamiętajcie aby odejść od komputera , telefonu i zrobić coś dla zdrowia - ruszajcie się !

CHŁOPCY
27.03.2020r.; 8ab chł
Temat: Doskonalenie umiejętności sędziowania wybranej gry rekreacyjnej (ringo, kwadrant, badminton, unihokej, tenis stołowy).
 
Zapoznajcie się z zasadami bardzo ciekawej gry ringo:
 
Proszę pamiętać o uzupełnieniu testu do piątku do 15.00:
 
 
26.03.2020r.; 8ab chł
Temat: Doskonalenie umiejętności stosowania zasad czystej gry w wybranej grze rekreacyjnej (ringo, kwadrant, badminton, unihokej, tenis stołowy).
 
Zapoznajcie się z zasadami gry w unihokeja:
 
Po powrocie do szkoły oczywiście zagramy. Proszę zapamiętać wszystkie przepisy gry.
 
Proszę Was o kliknięcie w link i odpowiedzenie na 6 pytań. 
Macie czas do piątku do godziny 15.00. Oceny pojawią się w poniedziałek.
Odpowiadajcie krótko na poszczególne pytania.
Test pod linkiem: 
Pozdrawiam Was!
Mateusz Woźnica
23.03
Dzień dobry.
Zachęcam do wykonywania w domu Testu Sprawności Fizycznej wg, Zuchory.
Można wykorzystać kalkulator i sprawdzić na jakim jesteście poziomie w chwili obecnej:
Wykonujemy próby od 1 do do 5.
Po powrocie do szkoły wykonamy testy od 1 do 6.
Pozdrawiam Mateusz Woźnica
Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Indeks sprawności fizycznej K Zuchory.pdf 111.73KB pobierz Plik: Indeks sprawności fizycznej K Zuchory.pdf
do góry