Unia Europejska - Projekty

V b

Plan spotkań z nauczycielami w aplikacji Teams

plan

Język polski 

2 lekcje (29.04.20 i 30.04.20 )

Zapisz temat w literaturze z datami: 29.04.20 i 30.04.20

 Temat: Zbójca o wrażliwym sercu - „ Powrót taty” Adama Mickiewicza .

ŚRODA:

 1. Przeczytaj z podręcznika utwór Mickiewicza ze str. 244 - 247 wraz z objaśnieniami.
 2. Do zeszytu zrób zad.1 ze str. 247.
 3. Uzupełnij plan wydarzeń, dopisując do każdego punktu tylko 1 właściwy wyraz:
 1. Obawy ... .
 2. Modlitwa ... .
 3. Spotkanie z … .
 4. Napad … .
 5. Opowiadanie … .
 6. Nietypowa … .

Dziś wyślij mi zdjęcie zrobionych zadań na adres:

CZWARTEK:

 1. Przypomnij sobie przeczytany wczoraj utwór Mickiewicza i opowiedz go mamie albo tacie.
 2. Zastanów się, jakie rodzeństwo mogło uczestniczyć w tych wydarzeniach. Wymień co najmniej troje dzieci. Wymyśl, jak miały na imię i ile miały lat ( wpisz do zeszytu).
 3. Zapisz w zeszycie wniosek:

Utwór Adama Mickiewicza pt. „Powrót taty” , pomimo niemiłej przygody na początku,  kończy się szczęśliwie. Okazuje się, że prośbą i miłością można skruszyć serce nawet najbardziej zatwardziałego rozbójnika.

 

2 lekcje (27.04.20 i 28.04.20 lekcja na Teams)

Zapisz temat w literaturze z datami: 27.04.20 i 28.04.20

Temat: Opisujemy krajobraz.

PONIEDZIAŁEK:

 1. Przeczytaj z podręcznika wszystkie informacje ze str.170 i przykładowy opis ze str.171.
 2. Do zeszytu zrób zad.2 ze str.171.
 3. W ćwiczeniach zrób zad.3/ 125 i 5/126( najpierw przeczytaj DOBRĄ RADĘ).

WTOREK - Lekcja na Teams

Sprawdzimy zadania i poćwiczymy opisywanie krajobrazu.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Język angielski

30.04

Temat: Piszemy wpis na blogu nt. Dessert Festival. ( 1 godzina lekcyjna- teams)

Podręcznik str. 95 zad 5 i 6. Wykonamy je wspólnie na teams.

Homework- Wpis na blogu na temat ulubionego festiwalu lub święta (do 14 maja na adres mailowy).

28.04

Temat: Zaimki zwrotne - ćwiczenia gramatyczne. (1 godzina lekcyjna- Teams)

Notatka:

Zaimki zwrotne- się, siebie, samodzielnie:

myself- (ja) się

yourself- (ty) się

himself- (on) się

herself- (ona) się

itself- (ono) się

ourselves- (my) się

yourselves- (wy) się

themselves- (oni) się

np. I cut myself- przecięłam się.

 

Zadania, które wykonamy wspólnie na lekcji:

 • podręcznik ćw. 3, 4, 5 str. 89
 • ćwiczenia ćw. 3, 4 str. 35.

Matematyka 

29.04 i 4.05

Temat: Równoległoboki i romby oraz ich własności (2h).

1h - 29.04

Na dzisiejszej lekcji dowiecie się co to równoległobok i romb oraz jakie są ich własności. Temat omówmy na następnej lekcji. Proszę zapisać do zeszytu notatkę.

zad

2h  - 4.05

Dzisiaj spotykamy się na platformie Teams. Przygotujcie ćwiczenia oraz przyrządy. Będziemy wspólnie rozwiązywać zadania 1,2,3,4 i 12, ze str. 28 - 31.

 

27.04 i 28.04

Temat: Prostokąty i kwadraty oraz ich własności (2h).

1h - 27.04

Dzisiejszy temat omówimy wspólnie na naszej lekcji online (Teams). Przygotujcie zeszyt, podręcznik oraz przyrządy.

2h - 28.04

W ramach utrwalenia własności prostokąta i kwadratu, proszę rozwiązać następujące zadania z ćwiczeń: strona 24, 25 zadanie 1, 2 i 4. Rozwiązania sprawdzimy na naszej następnej lekcji online.

Biologia

27.04.

Temat: Korzeń - organ podziemny rośliny

 

Notatka zawiera:

- rysunek korzenia i zaznaczone jego strefy (str. 98)

- wymienić funkcje korzeni

Geografia 

 1. Temat: Krajobrazy pustyni gorącej i pustyni lodowej/ lekcja online/.
  2. Udostępniłam Wam z e. podręczników tematy: Pustynia; Przyroda pustyni; Pustynia lodowa; Przyroda wokół biegunów. Przeczytajcie te lekcje i zróbcie zadania interaktywne/ za zadania interaktywne  plusy lub kropki z aktywności/.
  3.Przeczytajcie również temat o pustyni lodowej i gorącej  z podręcznika od 127 do 135.
  4.Wykonajcie zadania w zeszycie ćwiczeń od str.76 do 78.
  5.Dla dociekliwych jest zadanie w ćwiczeniach na stronie 79.

Historia 

Moi Drodzy dzisiejszy temat związany jest z przypadającym w niedzielę Świętem 3 Maja. Nie ma go w Waszych podręcznikach. 

Temat: Zgoda sejmu to sprawiła … czyli o konstytucji 3 Maja. (30.04.2020)

Obejrzyjcie film:  O tym, jak 3 maja powstał naród wolny:    https://www.youtube.com/watch?v=JdSrUov5tPw

Krzyżówka -   https://learningapps.org/watch?v=pzrjzw5b320

Przeczytajcie fragmenty Konstytucji 3 maja i odpowiedzcie na pytania, które znajdują się na samym  końcu. Odpowiedź na te pytania będzie notatką do tej lekcji.

3 Maja 1791 Ustawa Rządowa

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł[...], dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

 1. RELIGIA PANUJĄCA.

Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy.

 1. SZLACHTA ZIEMIANIE.

Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy.[...]Godność stanu szlacheckiemu w Polszcze za równą wszelkim stopniom szlachectwa gdziekolwiek używanym przyznajemy. Wszystką szlachtę równymi być między sobą uznajemy. Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji uznajemy. Każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi jej świętość do szanowania, jej trwałość do strzeżenia poruczamy jako jedyną twierdzę Ojczyzny i swobód naszych.

III. MIASTA I MIESZCZANIE.

Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem: Miasta Nasze Królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy, jako prawo wolnej szlachcie polskiej, dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej Ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siłę.

 1. CHŁOPI WŁOŚCIANIE.

Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę [...], pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy, stanowiąc: iż odtąd jakiebykolwiek swobody, nadania, lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentycznie ułożyli[...], będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek, podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiekę rządu krajowego podpadający.[...]ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi tak nowo przybywających, jako i tych, którzy by, pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do Ojczyzny powrócić chcieli, tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej nowo z którejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego jak i gdzie chce, wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umówi, wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach, wolny jest mieszkać w Polszcze, lub do kraju, do którego zechce, powrócić, uczyniwszy zadość obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął.

 1. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH.

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowionych, lub ustanowić się mających.

 1. SEJM,CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA.

Sejm czyli stany zgromadzone na dwie izby dzielić się będą, na izbę poselską i na izbę senatorską pod prezydencyją króla.

VII. KRÓL. WŁADZA WYKONAWCZA.

Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. [...]Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi polskiemu władzę praw sobie stanowienia i moc baczności nad wszelką wykonawczą władzą oraz wybierania urzędników do magistratur, władzę najwyższego wykonywania praw królowi w radzie jego oddajemy, która to rada Strażą Praw zwać się będzie.

VIII. WŁADZA SĄDOWNICZA

Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władze prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsc przywiązana, żeby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przestępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu.

Który oświeceniowy myśliciel zaproponował trójpodział władzy? Czy konstytucja nawiązuje do tej zasady? Jak miał wyglądać podział władzy w świetle Konstytucji 3 maja? Kto miał ją sprawować?

Temat : Czasy rozbicia dzielnicowego (29.04.2020)

podr. 192-197.

Uczeń:

 1. Rozumie pojęcia: rozbicie dzielnicowe, dzielnica senioralna, Tatarzy, kolonizacja, trójpolówka.
 2. Zna daty: 1226, 1227, 1241.
 3. Wie kim byli: Władysław Wygnaniec, Leszek Biały, Konrad Mazowiecki i Henryk Pobożny.
 4. Wyjaśnia, jakie były przyczyny wewnętrznych walk między książętami piastowskimi, charakteryzuje państwo polskie podczas rozbicia dzielnicowego, charakteryzuje państwo polskie podczas rozbicia dzielnicowego, omawia skutki rozbicia dzielnicowego, charakteryzuje sposób walki Mongołów.

Notatka:

Okres po śmierci Bolesława Krzywoustego nazywamy rozbiciem dzielnicowym. Był w historii naszego kraju jeden z trudniejszych okresów, który charakteryzował się:

- walką o władzę między potomkami Bolesława Krzywoustego,

-osłabieniem znaczenia Polski na arenie międzynarodowej,

- najazdami sąsiadów i nie tylko (Prusowie, Brandenburczycy, Mongołowie),

- utratą części ziem (Pomorza Zachodniego, ziemi lubuskiej)

W 1227 roku podczas zjazdu w Gąsawie próbowano zakończyć spory między Piastami, niestety inicjator zjazdu Leszek Biały został zamordowany. Wydarzenie to uważa się za ostateczny upadek władzy zwierzchniej nad pozostałymi Piastami.

W 1226 roku Konrad Mazowiecki chcąc ochronić swoje ziemie przed najazdami pogańskich Prusów sprowadził do Polski Krzyżaków, a ci zbudowali na północy dobrze zorganizowane i zagrażające Polsce państwo.

W 1241 roku ziemie polskie dotknął pierwszy z trzech najazdów Mongołów , którzy spustoszyli południe Polski i dotarli aż pod Legnicę, gdzie pokonali wojska dowodzone przez Henryka Pobożnego. Sam książę zginął, a jego śmierć zahamowała proces jednoczenia ziem polskich  przez Piastów Śląskich.

 

Informatyka

Muzyka 

Temat: Na majówkę- majowe święta Polaków.

 

Drodzy Uczniowie!

Przed nami majowy weekend i święta z nim związane:

1 maj- Święto Pracy

2 maj- Święto Flagi

3 maj - Konstytucja 3 Maja.

 

 1. Zapisz temat do zeszytu oraz krótką notatkę.
 2. „Mazurek Dąbrowskiego”-polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego  1927r. oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Słowa hymnu - nazywanego początkowo Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech - zostały napisane przez Józefa Wybickiego, który był przyjacielem generała  Dąbrowskiego. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka pozostaje nieznany. 

 

I hymnem Polski była pieśń średniowieczna „Bogurodzica”(zachęcam do przesłuchania)

II hymnem była „Rota”(zachęcam do przesłuchania)

III hymnem „Mazurek Dąbrowskiego” (od 1927r.)

 

 1. Przypomnij sobie i wyrecytuj z pamięci 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Pamiętaj, że śpiewamy go z szacunkiem i powagą oraz w pozycji „na baczność”. Przygotuj się i zapraszam do odśpiewania hymnu

https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU

 

 1. „Mazurek 3 maja” („Witaj majowa jutrzenko”)- pieśń związana z Konstytucją 3 Maja, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego.Tekst został napisany w czasie powstania listopadowego, którego Suchodolski był uczestnikiem. Melodia jest stylizowana na mazurka.Pieśń przywołuje pamięć Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie. 

 

Wysłuchaj pieśni https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8

 

Pamiętajcie, że ćwiczymy „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach, aby kolejne osoby mogły zagrać ją na następnej lekcji.

Życzę miłego muzykowania!

Plastyka  

Religia

Temat: Św. Bernadetta - wybrana przez Maryję

Lourdes (czyt. Lurd) to miasteczko we Francji, do którego pielgrzymują ludzie dotknięci różnymi chorobami. Tutaj Maryja objawiła się Bernadetcie. W Grocie Massabielskiej osiemnaście razy od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku. Podczas tych spotkań Maryja zwracała się do Bernadetty z różnymi prośbami, przekazała obietnicę i wyjawiła swoje Imię.

Zapisz notatkę w zeszycie:

Bernadetta Soubirous (czyt. Subiru) spełniła wszystkie pragnienia Matki Bożej. Orędzie z Lourdes jest nadal aktualne. Maryja potrzebuje ludzi, którzy będą się modlić.

Odszukaj w skarbczyku „Litanię loretańską” i przygotuj ją na najbliższą lekcję on-line.

Technika 

30.04

Szkice techniczne

Praca z zeszytem ćwiczeń

W-F

 DZIEWCZYNY 

27.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej.

 

http://sks.beskidy.pl/przepisy-gier-zespolowych/

Zapoznaj się z zasadami piłki siatkowej.

 

28.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej.

 

http://sks.beskidy.pl/przepisy-gier-zespolowych/

Zapoznaj się z zasadami piłki ręcznej.

 

 

29.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej.

 

http://sks.beskidy.pl/przepisy-gier-zespolowych/

Zapoznaj się z zasadami koszykówki.

 

30.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad i przepisów w wybranej grze rekreacyjnej.

 

http://sks.beskidy.pl/przepisy-gier-zespolowych/

Zapoznaj się z zasadami piłki nożnej.

 

CHŁOPCY

27.04. -30.04

Witajcie

W tym tygodniu kolejna porcja ćwiczeń doskonalących podstawowe elementy techniczne z piłki koszykowej i piłki siatkowej.

Pamiętajcie o rozgrzewce !

Tutaj przesyłam wam link do fajnej rozgrzewki przy muzyce. Możecie go wykorzystać w swoich ćwiczeniach.

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g

Teraz będziemy doskonalić odbicia sposobem dolnym.

Staracie się jak największą ilość razy odbijać piłkę nad sobą przynajmniej metr nad głowę, podobnie jak robiliście to sposobem górnym i wysyłacie mi krótki filmik.

Życzę powodzenia. Na wasze filmiki czekam do poniedziałku 04.05.2020 r.

Wysyłacie je na adres:

Tutaj przesyłam filmiki z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, oswajającymi z piłką i doskonalącymi odbicia.

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY&t=88s 

https://www.youtube.com/watch?v=-9d1XWGb3_E

https://www.youtube.com/watch?v=JVUiHncywto

Dziękuję za przesłane filmiki z odbiciami sposobem górnym. Kto jeszcze nie zdążył wysłać to czekam.

Życzę powodzenia i do zobaczenia na platformie.

SKS
do góry