Unia Europejska - Projekty

VII b

Plan spotkań z nauczycielami w aplikacji Teams

plan

Język polski 

Witajcie

29.04.2020 r. (środa)

Temat: Co się może wydarzyć, gdy śpisz ?

 1. Zapoznaj się z biografią Bolesława Leśmiana (str.218).
 2. Przeczytaj wiersz „Dusiołek”, a następnie przerysuj do zeszytu tabelkę (zadanie 3 str. 220) i uzupełnij ją według podanego wzoru.
 3. Przepiszcie do zeszytu notatkę w ramach przypomnienia wiadomości z klas młodszych:

Streszczenie to krótkie, zwięzłe przedstawienie treści utworu literackiego, filmowego czy teatralnego, artykułu z prasy lub rozdziału podręcznika. Streszczenie piszemy po to, aby po jakimś czasie na jego podstawie przypomnieć sobie, o czym opowiadało dane dzieło.

Jak napisać streszczenie ?

 • Uwzględnij tylko najważniejsze informacje, nie podawaj szczegółów.
 • Pisz zwięźle i w prosty sposób. Unikaj zbyt długich zdań.
 • Nie wprowadzaj dialogów ani opisów.
 • Nie zamieszczaj w tekście cytatów ani własnych uwag czy ocen.
 • Zadbaj o to, by poszczególne zdania Twojej wypowiedzi były ze sobą powiązane.
 • Przeczytaj napisane przez siebie streszczenie. Jeśli uważasz, że wciąż jest zbyt długie i szczegółowe, zdecyduj, z których informacji można zrezygnować.
 1. W kilku zdaniach streść historię przedstawioną w „Dusiołku”.

Proszę przesłać zadanie 2 i 4 od razu po wykonaniu (najpóźniej do środy, do 17.00).

 

30.04.2020 r. (czwartek)

Temat: Przyjaciel z wyobraźni.

 1. Przeczytajcie tekst „Marzycielki” (str. 221-223)
 2. Przeczytajcie ciekawostkę (zielona ramka str. 223)
 3. Odpowiedz na pytania dotyczące tekstu: zadanie 1, 5 oraz 6 str. 223.
 4. Zadanie na ocenę wagi 2. Wyobraź sobie, że masz wymyślonego przyjaciela. Napisz na komputerze charakterystykę tej postaci. Twoja praca powinna liczyć  co najmniej 150 słów (termin przesłania upływa 7.05).

Pamiętajcie, że dzisiaj o 12.30 spotykamy się on-line  w ramach lekcji wychowawczej.

Życzę owocnej pracy i do zobaczenia.

 

Witajcie

27.04.2020 r. (poniedziałek)

Dzisiaj spotykamy się na lekcji on-line.

Temat: Kiedy i gdzie, czyli o czasie i przestrzeni wydarzeń w balladzie „Świtezianka”.

 1. Wejdziemy na stronę: https://epodreczniki.pl/a/ballada-o-pannie-z-jeziora/DnTRozHHU i wykonamy ćwiczenia mające na celu przybliżyć nam znajomość utworu Adama Mickiewicza.
 2. Przygotujcie zeszyty i podręczniki.

Do zobaczenia

 

28.04.2020 r.

Temat: Problem winy i kary w balladzie „Świtezianka”.

 1. Uzupełnijcie tekst (możecie wydrukować i wkleić do zeszytu lub przepisać).

Genezą do napisania wielu ............................... Adama Mickiewicza były opowieści ludowe .Głównymi bohaterami utworu są młody ........................................ i ...............................dziewczyna.
Za.............................. i ................. młodzieniec musiał ponieść karę. Niewierny kochanek utonął w wodach ................................ , a po śmierci ........................ ........................................ Z utworu wypływa morał: ........................................
,,Świtezianka’’ jest ......................................, gdyż jej tematyka sięga do ludowych źródeł, jest rytmiczna, łatwo wpada w ucho, rzeczywistość przeplata się z......................................., panuje nastrój........................................ i
.................................... .
Ballada jest .................................. z pogranicza epiki, liryki i ............................

2. Napiszcie zaproszenie dla uczniów naszej szkoły  na przedstawienie teatralne pt. „Świtezianka” wystawiane przez kółko teatralne ( w razie konieczności zerknijcie do tematu lekcji o zaproszeniu).

3.Naucz się opowiadać na ocenę treść ballady „Świtezianka” (4.05).

Życzę owocnej pracy.

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

Witajcie

We wtorek spotykamy się na lekcji on-line, podczas której między innymi wrócimy do naszych zadań z poprzednich zajęć: sprawozdania z filmu i krzyżówki.

Do zobaczenia.

Język angielski

Grupa Z

29.04

Temat: Comparative & superlative forms - ćwiczenia gramatyczne, ćwiczenia w mówieniu i pisaniu. (1 godzina lekcyjna- Teams)

 • Podręcznik str. 122 teoria i zad. 2
 • Ćwiczenia 1-5 w ćwiczeniach.

 27.04

Temat: The Nomads of Mongolia - słownictwo, praca z tekstem. (1 godzina lekcyjna)

Podręcznik str.118- 119- przeczytaj tekst, wypisz nowe słownictwo.

Wykonaj zadania nr 1, 3, 6, 7.

Sprawdzimy je na najbliższym spotkaniu na Teams.

Grupa śZ

 Teams od 10.30 do 11.00 - temat ze środy (29 kwietnia)

 

29 kwietnia (1 godz)

Temat: Appearance - wygląd.

podręcznik str.120 - 121 ex. 1,3,4,8,10,11, ćwiczenia str. 41 ex. 1-6

27 kwietnia (1 godz)

Temat: The Nomads of Mongolia - vocabulary and reading.

podręcznik str.118 - 119 ex. 1,3,5,6,7, ćwiczenia str. 40 ex. 1,3,4

Teams: 7ab ŚZ o godz. 10.30 do 11.00

Matematyka  

27.04

Temat:      Proporcja zadania

zad.1-10 str 181

- rozwiązywanie równań i zadań tekstowych za pomocą proporcji.

 

28.04 29.04

Temat: Podział proporcjonalny

Omówienie tematu na platformie, analiza przykładów z podręcznika,

zad. 1,2,4,5 str 183

zad.8,9, 10 str. 184

zad. 17, 18, 20 str. 185

 

30.04

Temat: Przekształcanie wzorów

zad. 1-7 str.187- podręcznik

Biologia 

28.04.

Temat: Budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego

 

W notatce:

- wyjaśnijcie pojęcia: mózgowie, istota szara i biała, rdzeń kręgowy

- wypiszcie funkcje: mózgu, móżdżku, pnia mózgu, płatów mózgu, rdzenia kręgowego

Chemia

chem

12

Fizyka 

Geografia  

 1. Temat: Rola usług w gospodarce Polski. Transport i łączność. / lekcja online/.
 2. Przeczytajcie temat z podręcznika od str.177.
 3. Zadanie domowe: wykonajcie 4  zadania.

567

Historia  

Moi Drodzy dzisiejszy temat związany jest z przypadającym w niedzielę Świętem 3 Maja. Nie ma go w Waszych podręcznikach. 

Temat: Zgoda sejmu to sprawiła … czyli o konstytucji 3 Maja. (30.04.2020)

Obejrzyjcie film:  O tym, jak 3 maja powstał naród wolny:    https://www.youtube.com/watch?v=JdSrUov5tPw

Krzyżówka -   https://learningapps.org/watch?v=pzrjzw5b320

Przeczytajcie fragmenty Konstytucji 3 maja i odpowiedzcie na pytania, które znajdują się na samym  końcu. Odpowiedź na te pytania będzie notatką do tej lekcji.

3 Maja 1791 Ustawa Rządowa

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł[...], dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

 1. RELIGIA PANUJĄCA.

Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy.

 1. SZLACHTA ZIEMIANIE.

Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy.[...]Godność stanu szlacheckiemu w Polszcze za równą wszelkim stopniom szlachectwa gdziekolwiek używanym przyznajemy. Wszystką szlachtę równymi być między sobą uznajemy. Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji uznajemy. Każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi jej świętość do szanowania, jej trwałość do strzeżenia poruczamy jako jedyną twierdzę Ojczyzny i swobód naszych.

III. MIASTA I MIESZCZANIE.

Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem: Miasta Nasze Królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy, jako prawo wolnej szlachcie polskiej, dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej Ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siłę.

 1. CHŁOPI WŁOŚCIANIE.

Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę [...], pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy, stanowiąc: iż odtąd jakiebykolwiek swobody, nadania, lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentycznie ułożyli[...], będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek, podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiekę rządu krajowego podpadający.[...]ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi tak nowo przybywających, jako i tych, którzy by, pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do Ojczyzny powrócić chcieli, tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej nowo z którejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego jak i gdzie chce, wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umówi, wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach, wolny jest mieszkać w Polszcze, lub do kraju, do którego zechce, powrócić, uczyniwszy zadość obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął.

 1. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH.

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowionych, lub ustanowić się mających.

 1. SEJM,CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA.

Sejm czyli stany zgromadzone na dwie izby dzielić się będą, na izbę poselską i na izbę senatorską pod prezydencyją króla.

VII. KRÓL. WŁADZA WYKONAWCZA.

Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. [...]Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi polskiemu władzę praw sobie stanowienia i moc baczności nad wszelką wykonawczą władzą oraz wybierania urzędników do magistratur, władzę najwyższego wykonywania praw królowi w radzie jego oddajemy, która to rada Strażą Praw zwać się będzie.

VIII. WŁADZA SĄDOWNICZA

Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władze prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsc przywiązana, żeby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przestępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu.

Który oświeceniowy myśliciel zaproponował trójpodział władzy? Czy konstytucja nawiązuje do tej zasady? Jak miał wyglądać podział władzy w świetle Konstytucji 3 maja? Kto miał ją sprawować?

 

Temat: Kształtowanie się granicy zachodniej i południowej.  (28.04.2020)

podr. 230-234

Uczeń:

 1. Zna daty wybuchu: powstania wielkopolskiego (27.12.1918); plebiscytu na Warmii, Mazurach (11.07.1920) i Śląsku (20.03.1921); daty powstań śląskich 08.1919; 08.1920 i 2/3.05.1921;
 2. Identyfikuje postacie: Hallera, Paderewskiego; Korfantego i Józefa Dowbor-Muśnickiego
 3. Rozumie termin: plebiscyt
 4. Przedstawia proces kształtowania się granicy zachodniej i południowej

Notatka:

 1. Przybycie 26 XII 1918 r. J.I. Paderewskiego do Poznania przyczyniło się do wybuchu powstania wielkopolskiego. W wyniku walk Polacy opanowali większość Wielkopolski, która wróciła do Polski na mocy traktatu wersalskiego.
 2. Podczas konferencji wersalskiej zdecydowano o przyznaniu Polsce Pomorza Gdańskiego bez Gdańska, Elbląga i Malborka. Gdańsk z okolicami został ogłoszony Wolnym Miastem Gdańsk pod opieką Ligi Narodów.
 3. Zgodnie z decyzją aliantów na Warmii, Mazurach i Powiślu 11 lipca 1920 r. odbył się plebiscyt, w wyniku którego tylko kilka miejscowości przyłączono do Polski.
 4. O przynależności Górnego Śląska miał również zdecydować 20 III 1921 r. plebiscyt, jednak napięte relacje polsko-niemieckie na tym terenie doprowadziły do wybuchu 3 powstań śląskich w latach 1919-1921. Ostateczne decyzje dotyczące tego terenu zapadły w październiku 1921 r. - Polsce przyznano 1/3 spornego obszaru, ale na terenie znajdowało się większość hut, kopalń i przemysłu.
 5. Spór o Śląsk Cieszyński między Polską a Czechosłowacją rozstrzygnęła w 1920 r. Rada Ambasadorów, która podzieliła region w sposób niekorzystny dla Polski.

 

Informatyka

Wtorek, 28.04.2020 - 1 lekcja

Dzień dobry!

Temat: Komórka, adres, formuła - praca z arkuszem kalkulacyjnym.

Na dzisiejszych zajęciach arkuszem kalkulacyjnym. Jeśli nie macie podręczników, zajrzyjcie na stronę wydawnictwa Migra, klikając na przykład w ten link: https://bit.ly/2zvgU4V Z tego miejsca mamy od razu dostęp do interesujących nas stron w podręczniku. Proszę, abyście zapoznali się z tematem, by sobie przypomnieć najważniejsze pojęcia: czym jest arkusz kalkulacyjny, co to jest skoroszyt, kolumna, wiersz, adres komórki, zakres komórki, formuła, pasek formuły. Jeśli na swoim komputerze lub laptopie macie zainstalowany program Microsoft Excel lub LibreOffice Calc, możecie w nich wykonywać zadania, które zapisujcie w specjalnie stworzonym folderze o nazwie: Obliczenia (zapisane tu zadania będziecie wysyłać do mnie, bym mogła ocenić Waszą pracę). Na zajęciach w aplikacji Microsoft Teams będziemy korzystać z arkusza internetowego, dostępnego w dysku Google’a (na ostatnich zajęciach tłumaczyłam, jak można do niego dotrzeć z otwartej skrzynki mailowej - magiczne dziewięć kropek w lewym górnym rogu). Kto więc nie posiada odpowiedniego oprogramowania na komputerze, musi skorzystać z konta Google’a, a jeśli go nie ma - obowiązkowo musi je założyć.

Najważniejsze wiadomości na temat wprowadzania formuł:

Mnożenie oznaczamy „*”, dzielenie - „/”, potęgowanie - „^”. Każdą formułę musi poprzedzać znak „=”. W formułach najlepiej używać adresów komórek, a nie konkretnych wartości, co szczególnie jest pomocne przy wielokrotnym przeliczaniu danych zawartych w komórce (np. kopiując formułę). Na zajęciach w aplikacji MT wykonamy ćwiczenie 1 i 2/164, a następnie 3/165. I tu przechodzimy do adresowania względnego, które ułatwia wykonywanie powtarzających się obliczeń. Wszystkie ćwiczenia z lekcji wykonajcie samodzielnie - bez tego nie nauczycie się. Jako zadanie domowe zróbcie ćwiczenie 4/166. Jako zadanie domowe na ocenę proszę wykonać zadania 1, 3 i 4/167, na ocenę celującą dodatkowo 5/168. Zadania proszę wysyłać na adres: . Termin nadsyłania zadań - czwartek 30 kwietnia 2020 r.

 

J.niemiecki

 • Termin realizacji: do 30.04.2020.
 • Ilość lekcji: 2

 

Zapiszcie w zeszycie temat lekcji:

Thema: In der Schule brauche ich - przybory szkolne.

 

Dużą część tej lekcji zrobiliśmy na teamsie, ale nie wszystko :) Zobacz do którego punktu masz zrobione i uzupełnij resztę.

 

 1. W zeszycie powinny być przepisane słówka str. 76 (również należy je przetłumaczyć na język polski).
 2. Ćwiczenia str.49 zad.14 i 16
 3. Przepisz teraz notatkę:

Mianownik odpowiada na pytanie Kto? Co?

W języku niemieckim przed rzeczownikiem musi być rodzajnik.

Jeśli mówimy o czymś po raz pierwszy używamy rodzajnika nieokreślonego.

Rodzaj męski i rodzaj nijaki „ein”,

rodzaj żeński „eine”, np.

Das ist ein Buch (książka jest rodzaju nijakiego das Buch).

Das ist eine Mappe (teczka jest rodzaju żeńskiego die Mappe).

 

Jeśli chcemy zaprzeczyć i powiedzieć, że to nie jest dana rzecz używamy:

kein - przed rzeczownikami rodzaju męskiego (der) i nijakiego (das),

keine - przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego (die), np.

Das ist kein Buch - to nie jest książka (das Buch).

Das ist keine Mappe - to nie jest teczka (die Mappe).

 

Zrób w ćwiczeniach zadanie 15 str. 49

 

Zapisz temat lekcji i przepisz notatkę.

Thema: In der Schule brauche ich - rodzajniki w bierniku.

 

 1. Przeczytaj dialog z podręcznika ze strony 77 i odpowiedz do zeszytu na pytania od 1-6.

Wskazówka: słówko „brauchen” oznacza potrzebować.

 

 1. Przepisz regułkę do zeszytu:

Jeśli chcemy powiedzieć, że coś mamy lub czegoś potrzebujemy to używamy rodzajnika w bierniku (kogo? co?).

Tak zmieniają się rodzajniki w bierniku:

der - einen

die - eine

das -  ein

Przykładowe zdania:

Ich habe einen Kugelschreiber - Mam długopis. (Długopis jest rodzaju męskiego „der”)

Ich brauche eine Schere - Potrzebuję nożyczek. (Nożyczki są rodzaju żeńskiego „die”)

Ich suche ein Buch - szukam książki. (Książka jest rodzaju nijakiego „das”)

 

Jeśli chcemy zaprzeczyć to przed rodzajnikiem einen, eine i ein wstawiacie jeszcze literkę „k”, np.

Ich habe keinen Kugelschreiber (Nie mam długopisu).

Ich habe keine Schere (Nie mam nożyczek).

Ich habe kein Buch (Nie mam książki).

 

Zróbcie w ćwiczeniach:

 zad. 19 str. 50 (w każdym dialogu zróbcie tylko dwa pierwsze zdania).

zad. 20 str.50 (zróbcie tylko 1-3).

zad. 21 str. 50-51.

 

Powodzenia!

Widzimy się za niedługo. W razie pytań piszcie na librusa,

pozdrawiam,

Daria Zdrojewska-Kuc

 

Muzyka

Temat: Na majówkę- majowe święta Polaków.

 

Drodzy Uczniowie!

Przed nami majowy weekend i święta z nim związane:

1 maj- Święto Pracy

2 maj- Święto Flagi

3 maj - Konstytucja 3 Maja.

 

 1. Zapisz temat do zeszytu oraz krótką notatkę.
 2. „Mazurek Dąbrowskiego”-polska pieśń patriotyczna z 1797 roku, od 26 lutego  1927r. oficjalny hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Słowa hymnu - nazywanego początkowo Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech - zostały napisane przez Józefa Wybickiego, który był przyjacielem generała  Dąbrowskiego. Autor melodii, opartej na motywach ludowego mazurka pozostaje nieznany. 

 

I hymnem Polski była pieśń średniowieczna „Bogurodzica”(zachęcam do przesłuchania)

II hymnem była „Rota”(zachęcam do przesłuchania)

III hymnem „Mazurek Dąbrowskiego” (od 1927r.)

 

 1. Przypomnij sobie i wyrecytuj z pamięci 4 zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Pamiętaj, że śpiewamy go z szacunkiem i powagą oraz w pozycji „na baczność”. Przygotuj się i zapraszam do odśpiewania hymnu

https://www.youtube.com/watch?v=uOEU0mLkBnU

 

 1. „Mazurek 3 maja” („Witaj majowa jutrzenko”)- pieśń związana z Konstytucją 3 Maja, ze słowami wiersza Rajnolda Suchodolskiego.Tekst został napisany w czasie powstania listopadowego, którego Suchodolski był uczestnikiem. Melodia jest stylizowana na mazurka.Pieśń przywołuje pamięć Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie. 

 

Wysłuchaj pieśni https://www.youtube.com/watch?v=Ni4CZwKc9N8

 

Pamiętajcie, że ćwiczymy „Melodię amerykańską” na flecie lub dzwonkach, aby kolejne osoby mogły zagrać ją na następnej lekcji.

Życzę miłego muzykowania!

Religia

Temat: Na co poświęcić czas w niedzielę?

„W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymywać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, 2185)

Zapisz notatkę w zeszycie:

W Starym Testamencie poświęcano Bogu siódmy dzień tygodnia, czyli szabat. Przez sześć dni człowiek swoją pracą odtwarza stwórcze działanie Boga Stwórcy. Odpoczynkiem w dniu siódmym naśladuje święty odpoczynek Boga. To dzień wdzięczności człowieka za wszystko, co od Boga otrzymał. Dla nas, dniem świętym jest pierwszy dzień tygodnia - niedziela, ponieważ w tym dniu zmartwychwstał Chrystus.

- Oddajemy cześć Bogu

- Uczestniczymy we Mszy Świętej

- Odpoczywamy fizycznie i duchowo

- Jesteśmy z rodziną

- Pomagamy biednym

- Wyciszamy się

- Nie pracujemy

- Nie wykonujemy prac niekoniecznych

Przygotuj swój egzemplarz Biblii (Nowy Testament) lub skorzystaj z wersji elektronicznej: https://biblia.deon.pl/

Podaję skrót biblijny do przeczytania: Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 24 werset od 1 do 43. (Łk 24, 1-43)

 

WDŻ

27.04 - 01.05  Temat: Czas oczekiwania. 

wdz

W-F

 DZIEWCZYNY 

( 27.04-29.04)

https://padlet.com/msichswitala/y3848fvryzx802gc

CHŁOPCY

27.04. -30.04

Witajcie

W tym tygodniu kolejna porcja ćwiczeń doskonalących podstawowe elementy techniczne z piłki koszykowej i piłki siatkowej.

Pamiętajcie o rozgrzewce !

Tutaj przesyłam wam link do fajnej rozgrzewki przy muzyce. Możecie go wykorzystać w swoich ćwiczeniach.

https://www.youtube.com/watch?v=Z4ziWoCuf5g

Teraz będziemy doskonalić odbicia sposobem dolnym.

Staracie się jak największą ilość razy odbijać piłkę nad sobą przynajmniej metr nad głowę, podobnie jak robiliście to sposobem górnym i wysyłacie mi krótki filmik.

Życzę powodzenia. Na wasze filmiki czekam do poniedziałku 04.05.2020 r.

Wysyłacie je na adres:

Tutaj przesyłam filmiki z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, oswajającymi z piłką i doskonalącymi odbicia.

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY&t=88s 

https://www.youtube.com/watch?v=-9d1XWGb3_E

https://www.youtube.com/watch?v=JVUiHncywto

Dziękuję za przesłane filmiki z odbiciami sposobem górnym. Kto jeszcze nie zdążył wysłać to czekam.

Życzę powodzenia i do zobaczenia na platformie.

SKS
do góry