Unia Europejska - Projekty

VIII b

Plan spotkań z nauczycielami w aplikacji Teams

plan

 Rekrutacja

- informator naborowy w formacie PDF (w załączniku na samym dole strony)
- film instruktażowy dostępny pod linkiem
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=jxLVMSiWoK0

Język polski 

Witajcie

29.04. 2020 r. i 30.04.2020 r.  (środa i czwartek)

Temat:  Powtarzamy i utrwalamy wiadomości dotyczące poznanych lektur („Mały Książę”).

 1. Wejdźcie na stronę https://view.genial.ly/5ea2ef64eebc9b0dbb249cde/presentation-z-malym-ksieciem
 2. Proszę o odpowiedź na pytania zawarte w następujących slajdach: 2, 4 i 5.
 3. Obejrzyjcie prezentację o symbolach, posłuchajcie piosenki „Mały Książę” oraz utrwalcie wiedzę o utworze- slajd 10.
 4. Jutro zapytam wybranego ucznia przede wszystkim z utrwalenia wiedzy o utworze- -wykład pani Izabeli (slajd 10)

 

W czwartek na lekcji on-line wrócimy do kolejnych zadań oraz wypowiedzi argumentacyjnej.

Życzę owocnej pracy.

 

Witajcie

27.04. 2020 r. (poniedziałek)

Temat:  Po powrocie z kina lub teatru.

W ramach powtórzenia i utrwalenia wiadomości przed egzaminem przypomnijcie sobie, z jakich elementów składa się sprawozdanie.

 1. W tym celu otwórzcie podręcznik na str. 112-113 i przeczytajcie wiadomość.
 2. Wykonajcie w ćwiczeniach zad. 1, 3, 5  znajdujące się na str. 82 - 85.
 3. Przypominam o wypracowaniu, którego termin przesłania minął w piątek.

 

Podczas jutrzejszej lekcji wrócimy do zadań z ćwiczeń.

Przypominam, że jutro o 9.00 spotykamy się  on-line w ramach kółka przygotowującego do egzaminu ósmoklasisty. Serdecznie zapraszam.

 

28.04.2020 r. (wtorek)

Temat: Powtarzamy i utrwalamy wiadomości o formie pism użytkowych.

 

Dzisiaj spotykamy się on-line.

 1. Na początku zajęć poproszę wybranych uczniów o przeczytanie streszczenia (temat lekcji z piątku).
 2. Wrócimy do zadań z ćwiczeń (wczorajszy temat lekcji).
 3. Następnie przejdziemy do kilku ćwiczeń z e-podręczników dotyczących rozpoznawania pism użytkowych.

 

Do zobaczenia.

Język angielski

Grupa Z

29.04

Temat: Relative clauses and infinitive clauses of purpose. Zdania przydawkowe i zdania okolicznikowe celu. (1 godzina lekcyjna- teams)

Ćwiczenia str. 131 teoria

Zadania- 1-5 str. 131-132 w ćwiczeniach.

Homework (na za tydzień w środę) test z ćwiczeń str. 126-129

27.04

Temat: Culture - ćwiczenia leksykalne. (1 godzina lekcyjna- teams).

Wspólnie wykonamy świczenia leksykalne z nowego działu.

Przypominam o zadaniu domowym.

Grupa ŚZ

30.04

Temat: Unusual sports- czytanie.

Podręcznik str. 92-93

Przeczytaj tekst i w zezycie wykonaj zadania 1 i 3. Odpowiedzi sprawdzimy w poniedziałek na spotkaniu online.

Have a nice loooong weekend!

29.04

Temat: Relative clauses and infinitive clauses of purpose. Zdania przydawkowe i zdania okolicznikowe celu. (1 godzina lekcyjna- teams)

Ćwiczenia str. 131 teoria

Zadania- 1-5 str. 131-132 w ćwiczeniach.

Homework (na za tydzień w środę) test z ćwiczeń str. 126-129

27.04

Temat: Culture - ćwiczenia leksykalne. (1 godzina lekcyjna- teams).

Wspólnie wykonamy świczenia leksykalne z nowego działu.

Przypominam o zadaniu domowym.

Matematyka 

28.04

Temat: Odczytywanie danych statystycznych

Na wasze adresy mailowe wysyłam zestaw 2.

Omówimy go na następnym spotkaniu w aplikacji Microsoft Teams (proszę skupić się na zadaniach 2, 3, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20 i 21)

 

29.04

Temat: Prawdopodobieństwo

Dzisiaj o 9.40 spotykamy się na Microsoft Teams. Omówimy resztę zadań z zestawu 1 i zaczniemy zestaw 2.

 

30.04

Temat: Zliczanie obiektó

Dzisiaj o 11.10 spotykamy się na Microsoft Teams. Omówimy resztę zadań z zestawu 2.

Biologia

28.04.

Temat: Różnorodność biologiczna

 

W notatce:

- przepiszcie co oznacza różnorodność: ekosystemowa, gatunkowa i genetyczna

- jak klimat i sukcesja wpływają na różnorodność biologiczną

 

Chemia

27.04.

Temat: Charakterystyka tłuszczów

W notatce:

- przepiszcie reakcję powstawania tłuszczów (str. 190)

- wymieńcie rodzaje, właściwości i zastosowania tłuszczów

zadanie 3/195

 

Temat: Sprawdzenie wiadomości z pochodnych węglowodorów

 

 1. Napisz wzór

a) sumaryczny octany butylu

b) strukturalny kwasu propanowego

c) grupowy etanolu

d) półstrukturalny alkoholu pentylowego

2. Napisz reakcje:

a) spalania niecałkowitego kwasu octowego

b) dysocjacji kwasu mrówkowego

3. Porównaj właściwości (w tabelce) glicerolu i etanolu wpisując same różnice

4. Oblicz stosunki masowe pierwiastków w CH2(NH2)COOH

5. Jaki % stanowi węgiel w kwasie palmitynowym?

6. Roztwór o masie 136g jest 47%. Oblicz masę rozpuszczalnika i masę substancji rozpuszczalnej.

7. Oblicz ile gramów tlenu potrzeba do spalenia całkowitego metanolu jeśli 480g wody.

Wtedy, gdy macie planowo drugą lekcję chemii w tygodniu rozwiążcie zadania i od razu mi prześlijcie     figiel.biolchem@interia.pl

EDB 

Termin lekcji: 27 kwietnia 2020 (poniedziałek)

Temat: Bezpieczny obywatel, bezpieczny naród, bezpieczne państwo (1h)

 

Przeczytajcie temat z książki - strona 8. Na naszej lekcji online porozmawiamy o poruszanych tam zagadnieniach i wspólnie zobaczymy kilka ciekawostek

Fizyka 

Geografia 

 1. Temat: Australia i Oceania na mapie. / lekcja online/.
 2. Przeczytajcie temat z podręcznika od str.136 do 143.
 3. Zadanie domowe: wykonajcie 4 ćwiczenia.

89

Historia 

Moi Drodzy dzisiejszy temat związany jest z przypadającym w niedzielę Świętem 3 Maja. Nie ma go w Waszych podręcznikach.  Proszę na następną lekcję przeczytać z podręcznika temat Polska w latach 90.XX wieku (s. 248-253) i zastanowić się nad wadami i zaletami zmian w Polsce, będziemy na Teamsie wspólnie podawać.

Temat: Zgoda sejmu to sprawiła … czyli o konstytucji 3 Maja. (29.04.2020)

Obejrzyjcie film:  O tym, jak 3 maja powstał naród wolny:    https://www.youtube.com/watch?v=JdSrUov5tPw

Krzyżówka -   https://learningapps.org/watch?v=pzrjzw5b320

Przeczytajcie fragmenty Konstytucji 3 maja i odpowiedz na pytania, które znajduje się na samym  końcu. Odpowiedź na te pytania będzie notatką do tej lekcji.

3 Maja 1791 Ustawa Rządowa

W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego.

Stanisław August z Bożej łaski i woli Narodu Król Polski, Wielki Książę Litewski, Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, Kijowski, Wołyński, Podolski, Podlaski, Inflancki, Smoleński, Siewierski i Czernichowski, wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi. Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł[...], dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

 1. RELIGIA PANUJĄCA.

Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy.

 1. SZLACHTA ZIEMIANIE.

Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, stanowi szlacheckiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy.[...]Godność stanu szlacheckiemu w Polszcze za równą wszelkim stopniom szlachectwa gdziekolwiek używanym przyznajemy. Wszystką szlachtę równymi być między sobą uznajemy. Szlachtę za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji uznajemy. Każdego szlachcica cnocie, obywatelstwu i honorowi jej świętość do szanowania, jej trwałość do strzeżenia poruczamy jako jedyną twierdzę Ojczyzny i swobód naszych.

III. MIASTA I MIESZCZANIE.

Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem: Miasta Nasze Królewskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy, jako prawo wolnej szlachcie polskiej, dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej Ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siłę.

 1. CHŁOPI WŁOŚCIANIE.

Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę [...], pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy, stanowiąc: iż odtąd jakiebykolwiek swobody, nadania, lub umowy dziedzice z włościanami dóbr swoich autentycznie ułożyli[...], będą stanowić wspólny i wzajemny obowiązek, podług rzetelnego znaczenia warunków i opisu zawartego w takowych nadaniach i umowach, pod opiekę rządu krajowego podpadający.[...]ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi tak nowo przybywających, jako i tych, którzy by, pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do Ojczyzny powrócić chcieli, tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej nowo z którejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego jak i gdzie chce, wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umówi, wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach, wolny jest mieszkać w Polszcze, lub do kraju, do którego zechce, powrócić, uczyniwszy zadość obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął.

 1. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH.

Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w królu i Straży i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowionych, lub ustanowić się mających.

 1. SEJM,CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA.

Sejm czyli stany zgromadzone na dwie izby dzielić się będą, na izbę poselską i na izbę senatorską pod prezydencyją króla.

VII. KRÓL. WŁADZA WYKONAWCZA.

Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. [...]Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi polskiemu władzę praw sobie stanowienia i moc baczności nad wszelką wykonawczą władzą oraz wybierania urzędników do magistratur, władzę najwyższego wykonywania praw królowi w radzie jego oddajemy, która to rada Strażą Praw zwać się będzie.

VIII. WŁADZA SĄDOWNICZA

Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władze prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsc przywiązana, żeby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przestępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu.

Który oświeceniowy myśliciel zaproponował trójpodział władzy? Czy konstytucja nawiązuje do tej zasady? Jak miał wyglądać podział władzy w świetle Konstytucji 3 maja? Kto miał ją sprawować?

Temat: Najważniejsze konflikty na świecie po 1989 r. (27.04.2020)

podr. 234-239

Uczeń:

 1. Rozumie pojęcia: Al.-Kaida, polityka neokolonializmu, apartheid, Autonomia, masakra na placu Tiananmen, talibowie, tzw. Państwo Islamskie
 2. Zna daty: ataku na World Trade Center (11 IX 2001); porozumienia izraelsko-palestyńskiego w Oslo (1993), masakry na placu Tiananmen (VI 1989), wybuchu wojny w Syrii (2011), aneksji Krymu (2014)
 3. Identyfikuje postacie: George’a W. Busha; Osamy bin Ladena, Saddama Husajna; Nelsona Mandeli, Jasira Arafata, Icchaka Rabina, SzimonaPeresa

4.Wyjaśnia przyczyny i skutki wojny z terroryzmem po 2001 r.; wyjaśnia, na czym polega polityka neokolonializmu i jakie niesie za sobą skutki; przedstawia przyczyny i charakter wojny w Iraku; omawia zjawisko terroryzmu islamskiego; wyjaśnia, dlaczego manifestacja chińskich studentów w 1989 r. zakończyła się niepowodzeniem; wyjaśnia, jakie są przyczyny współczesnych konfliktów w Afryce; ocenia wpływ USA na sytuację polityczną współczesnego świata.

Notatka:

1.Po śmierci Mao Zedonga w Chinach wprowadzono liczne reformy, a ich skutkiem był dynamiczny rozwój gospodarczy kraju. Zmiany gospodarcze, liberalizacja życia oraz przemiany polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej doprowadziły do aktywizacji ruchów opozycyjnych zakończonej masakrą na placu Tian`anmen (czerwic 1989)

2.Na terenie Afryki wiele państw pogrążonych jest w kryzysie gospodarczym, szerzą się liczne epidemie wynikające z braku żywności , wody i lekarstw, często dochodzi do walk plemiennych (Rwanda - Tutsi i Hutu; Somalia). Do 1994 roku w RPA istniał rasistowski system polityczny apartheid.

 1. Nierozwiązany pozostaje konflikt palestyńsko-izraelski. Żydzi nadal rozbudowują na terenach palestyńskich swoje osady, z drugiej strony radyklane ugrupowania arabskie dokonują zamachów terrorystycznych.
 2. Najwięszym problemem ostatnich lat jest terroryzm związany z Al.-Kaidą i ISIS.

Informatyka

Chłopcy
Dziewczyny

Język niemiecki 

 • Termin realizacji: do 30.04.2020.
 • Ilość lekcji: 2

 

Przepisz temat, słówka i zdania do zeszytu.

Temat: Urlaubserinnerungen - pogoda, wspomnienia z wakacji.

 

es regnet - pada deszcz

es ist sonnig - jest słonecznie

es ist bewölkt - jest pochmurno

es schneit - pada śnieg

es ist windig - jest wietrznie

es ist neblig - jest mgliście

es ist heiB- jest gorąco

es ist warm - jest ciepło

es ist kühl - jest chłodno

es ist kalt - jest zimno

 

 1. Określanie pogody. Tak powiesz jaka jest pogoda w daną porę roku. Przepisz.

Wie ist das Wetter im Sommer? - jaka jest pogoda latem?

Im Sommer ist es sonnig und warm. - Latem jest słonecznie i ciepło.

Wie ist das Wetter im Winter? - Jaka jest pogoda zimą?

Im Winter ist es kalt und es schneit - Zimą jest zimno i pada śnieg.

 

 1. Na teamsie czytaliśmy teksty z podręcznika str. 83. Słówka:

schon - już

Grad - stopień

die Stadt - miasto

wunderschön - przepięknie

sehen - widzieć

schicken - wysyłać

die Ostsee - Morze Bałtyckie

gute Idee - dobry pomysł

das Sauwetter - paskudna pogoda

die ganze Zeit - cały czas

das Segeln - żeglowanie

im Nebel - we mgle

bleiben - zostawać

trotzdem - mimo tego

zwei Tage - dwa dni

am Bodensee - nad Jeziorem Bodeńskim

ich rufe dich an - zadzwonię do Ciebie

Hast du Lust, ins Kino zu gehen? - Czy masz ochotę iść do kina?

besichtigen - zwiedzać

später - później

mehr - więcej

 

Zrób teraz zadanie 23 str. 50-51 w ćwiczeniach

 

Thema: Urlaubsziele - dokąd na urlop?

 

 1. Przeczytaj dialog z podręcznika ze strony 80 zad.7a.
 2. Odpowiedz do zeszytu na pytania od 1-5.
 3. Zapisz regułkę i przykłady do zeszytu:

 

Jeśli chcemy powiedzieć, że chcemy jechać w dane miejsce to używamy rodzajnika określonego w bierniku. W bierniku die i das nie zmienia formy, a der zamieniamy na den.

Zauważcie, że używamy różnych przyimków (an, in, nach).

 

an die Ostsee - nad Morze Bałtyckie

an den Bodensee - nad Jezioro Bodeńskie

an die Adria - nad Adriatyk

ans (an + das) Mittelmeer - nad Morze Śródziemne

 

ins (in + das) Gebirge - w góry

in die Türkei - do Turcji

in die Schweiz - do Szwajcarii

in die Tatra - w Tatry

in die Slowakei - na Słowację

in die Alpen - w Alpy

in die USA - do Stanów Zjednoczonych

 

nach Griechenland - do Grecji

nach Kroatien - do Chorwacji

nach Ungarn - na Węgry

nach Ägypten - do Egiptu

nach Paris - do Paryża

 

 1. Zapisz do zeszytu i ułóż zdania według przykładu.

Wohin möchtest du im Sommer fahren? - Dokąd chciałbyś pojechać latem?

Ich möchte ins Gebirge fahren. - Chciałbym pojechać w góry.

 

Zapisz teraz w zeszycie zdania, że chciałbyś pojechać w dane miejsce. Pomocny będzie punkt 3 dzisiejszej notatki.

 1. a) Ich möchte …….. fahren (nad Morze Bałtyckie)
 2. b) Ich möchte …….. fahren (nad Morze Śródziemne)
 3. c) Ich möchte …….. fahren (do Turcji)
 4. d) Ich möchte …….. fahren (w Tatry)
 5. e) Ich möchte …….. fahren (do Egiptu)

      

Zrób zadanie 14 i 15 str. 48 (w ćwiczeniach).

 

Pozdrawiam wszystkich,

Daria Zdrojewska-Kuc

Religia

Kto jest za tym, że nie ma słońca? Normy moralne

WDŻ

27.04 - 01.05  Temat:  Rozwój psychoseksualny człowieka. ( dziewczyny) (chłopcy) 

W-F

 DZIEWCZYNY 

( 27.04-30.04)

https://padlet.com/msichswitala/y3848fvryzx802gc

CHŁOPCY

27.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad czystej gry w wybranej grze rekreacyjnej.

 

http://sks.beskidy.pl/przepisy-gier-zespolowych/

Zapoznaj się z zasadami piłki siatkowej.

 

28.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad czystej gry w wybranej grze rekreacyjnej.

 

http://sks.beskidy.pl/przepisy-gier-zespolowych/

Zapoznaj się z zasadami piłki ręcznej.

 

30.04.2020r.

Doskonalenie umiejętności stosowania zasad czystej gry w wybranej grze rekreacyjnej.

 

http://sks.beskidy.pl/przepisy-gier-zespolowych/

Zapoznaj się z zasadami koszykówki.

do góry